EST | ENG | RUS

Paldiski Tehnopargi kagunurga detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Paldiski linnas Lääne tn 2 (kü 58001:001:0203 tootmismaa 100%), Lääne tänav T6 (kü 58001:001:0207 transpordimaa 100%), Lääne tn 4 (kü 58001:001:0201 tootmismaa 100%), Lääne tn 6 (kü 58001:001:0205 tootmismaa 100%), Lõuna tn 7 (kü 58001:001:0227 tootmismaa 100%), Lõuna tänav ( kü 58001:002:0303 transpordimaa 100%), Lõuna tänav (kü 58001:002:0302 transpordimaa 100%), Lõuna tänav (kü 58001:002:0292  transpordimaa 100%), Lääne tänav T6 juurdelõige (kü 58001:002:0312 transpordimaa 100%), Lääne tn 3 (kü 58001:001:0204 tootmismaa 100%), Lõuna tn 9 (kü 58001:001:0208 tootmismaa 100%), Lääne tn 1 (kü 58001:001:0202 tootmismaa 100%), Lääne tänav T6 (kü 58001:001:0207 transpordimaa 100%) kinnistutel. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine  tootmishoonete püstitamiseks, kinnistute ümberkruntimine, tehnovarustuse lahendamine, liikluskorralduse lahendamine ning vajalike tingimuste seadmine nimetatud kasutusotstarvetega hoonete püstitamiseks konkreetsesse asukohta. Planeeringuala hõlmab osaliselt Paldiski Linnavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Paldiski Tehnopargi detailplaneeringu ala, mis on osaliselt ellu viidud. Välja on ehitatud teed ja tehnovõrgud. Algatatava detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada sellega, et uue lahenduse korral peab kehtiv Paldiski Tehnopargi detailplaneering olema endiselt elluviidav.
Planeeringuala piirneb loodest Lõuna tänavaga, edelast Rae tänavaga, kagust Rae tn 2 kinnistuga ning kirdest Majaka harutee raudteega. Planeeringuala suurus on kokku ca 10ha.
Algatatavas planeeringus kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näeb planeeringualal ette tootmismaa juhtfunktsiooni.

09.08.2017 Detailplaneeringu algatamine

19.12.2017 Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu materjalid avalikustamisele detsember 2017

 

 

Paldiski linnas Kadakaranna maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama tegevuse laiendamiseks – vajalike ladude ning rajatiste välja arendamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine, antakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning samuti seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringu lahendus ei näe ette olemasoleva kinnistu piiride muutmist.  
Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

22.05.2009 Algatamine
11.04.2017 Lähteülesande kinnitamine

Detailplaneeringu materjal

 

Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama (edaspidi PHAJ) rajamise kavandamine elektriootmise ja tasakaalustamise eesmärgil. Alale kavandatakse ka toodetava elektrienergia ülekandmiseks vajalik 330kV alajaam.
Taotluse ja selle lisade kohaselt soovitakse ca 500m sügavusele graniidimassiivi rajada mahutid, millesse Pakri lahte kavandatavast veehaardest suunatakse turbiinidesse merevesi ja toodetakse seeläbi elektrit. Taotletava PHAJ koguvõimsus on kuni 500MW. Detailplaneering määrab ehitusõiguse ulatuse, hoonestustingimuste, veehaarde ja PHAJ elektrijaama vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise võimalused ning tingimused. Samuti on planeeringu ülesandeks määrata ehitusõigus ja tingimused olemasoleva Paldiski keskalajaama ja PHAJ elektrijaama vahelise 330kV elektriliini trasside rajamiseks.

Algatamine 30.06.2017
Paldiski Linnavolikogu otsus
Planeeringuala skeem

Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalikustamine veebilehel alates 18.09.2017

VTK eelnõu kohta esitatud seisukohad
KSH VTK avalikustamisele 

 

 

 

 

Paldiski Linnavalitsuse poolt algatatud menetlus (LÕPETATUD)
Algatamise taotlus koos lisadega

Algatamine 18.11.2016
Korraldus nr 453 koos lisaga 1 - Lisa 2 - Lisa 3

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Jaanuar 2017 Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisukohtade küsimisel (KSH VTK) - LISAD

Mai 2017 - Keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus veebilehel avalikustamisel - LISAD

Detailplaneering

Jaanuar 2017 Eskiis Joonis - Seletuskiri

Mai 2017 Eskiis  Joonis - SeletuskiriVäike-Pakri sadama detailplaneering

Koostatava detailplaneeringu eesmärgiks on Väike-Pakri sadama kinnistule (katastriüksus 58001:009:0036) ehitusõiguse määramine väikesadama väljaehituseks, mis loob eeldused Pakri saarte arenguvõimalusteks; juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine, heakorrastuse määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

Planeeringuala koosneb 5,0ha suurusest Väike-Pakri sadama kinnistust ja selle lähialast. Sadama asukoht on määratud Pakri saarte üldplaneeringuga ning planeeringuga kavandatav on sellega kooskõlas.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks maaüksust :
- Positsioon 1 ehitusõigusega 50% tootmismaa, 50% ärimaa, hoonestusalune pind kokku 1200m2, 28 kaikohaga sadam, ramp, slipp, hoonete kõrgused kuni 15m (sadamahoone 8,0m, elling 15,0m, abihoone 5,0m, kämpingud 3,5m). Planeeringualal taastatakse sadam, ehitatakse välja sadamahoone, sadama elling, saare tegevusi toetav abihoone, milles saab asuda ka esmatarbekaupade müügipunkt ja ööbimisvõimalused saare külastajatele. Lisaks nähakse ette ehitusmaht saare elu ja ajalugu kujutavale muuseumihoonele.
- Positsioon 2 100% teemaa, mida ei hoonestata.

KSH on algatatud

 
08. aprill 2010              Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
05. august 2014           Täiendatud lähteülesande kinnitamine
24. mai 2016                Vastuvõtmise korraldus
27.aprill 2017               KSH heakskiitmine Keskkonnaameti poolt
 
___________________________________________________________
Heakskiidetud KSH aruanne koos lisadega
 
----------------------------------------------------
 

Paldiski linnas Raja kinnistu detailplaneering

Paldiski Linnavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr 321 on algatatud Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneering ning jäetud algatamata selle keskkonnamõju stateegiline hindamine (edaspidi KSH).
Oma sisult on Raja kinnistu detailplaneeringu näol tegemist Paldiski Linnavalitsuse 08.04.2010 korraldusega nr 101 samal alal kehtestatud „Raja maaüksuse detailplaneeringu” – Plesart Studio OÜ töö nr 07EP-2007 - muudatusega.

Detailplaneering hõlmab alljärgnevaid katastriüksuseid: Raja tn 1 (katastritunnus 58001:007:0073), Raja tn 2//Vana Tallinna mnt 9 (katastritunnus 58001:007:0077), Raja tn 3 (katastritunnus 58001:007:0071), Raja tn 4a (katastritunnus 58001:007:0102), Raja tn 5 (katastritunnus 58001:007:0068), Raja tn 6 (katastritunnus 58001:007:0081), Raja tn 7 (katastritunnus 58001:007:0066), Raja tn 8 (katastritunnus 58001:007:0083), Raja tn 9 (katastritunnus 58001:007:0064), Raja tn 10 (katastritunnus 58001:007:0082), Raja tn 11 (katastritunnus 58001:007:0062), Raja tn 12 (katastritunnus 58001:007:0079), Raja tn 13 (katastritunnus 58001:007:0061), Raja tn 14 (katastritunnus 58001:007:0078), Raja tn 15 (katastritunnus 58001:007:0059), Raja tn 16//Vana-Tallinna mnt 11 (katastritunnus 58001:007:0076), Raja tn 15 (katastritunnus 58001:007:0059), Raja tn 18//Vana-Tallinna mnt 13 (katastritunnus 58001:007:0075), Raja tn 19 (katastritunnus 58001:007:0055), Raja tn 20//Vana-Tallinna mnt 15 (katastritunnus 58001:007:0074), Raja tn 22//Vana-Tallinna mnt 17 (katastritunnus 58001:007:0072), Raja tn 24//Vana-Tallinna mnt 19 (katastritunnus 58001:007:0069), Raja tn 26//Vana-Tallinna mnt 21 (katastritunnus 58001:007:0067), Raja tn 28//Vana-Tallinna mnt 23 (katastritunnus 58001:007:0065), Raja tn 30//Vana-Tallinna mnt 25 (katastritunnus 58001:007:0063), Raja tn 32//Vana-Tallinna mnt 27 (katastritunnus 58001:007:0058), Raja tn 34//Vana-Tallinna mnt 29 (katastritunnus 58001:007:0056), Raja tn 36//Vana-Tallinna mnt 31 (katastritunnus 58001:007:0054), Raja põik 1 (katastritunnus 58001:007:0085), Raja põik 2 (katastritunnus 58001:007:0084), Raja põik 3 (katastritunnus 58001:007:0103), Raja põik 4 (katastritunnus 58001:007:0101), Raja põik 5 (katastritunnus 58001:007:0087), Raja põik 6 (katastritunnus 58001:007:0086), Raja põik 7 (katastritunnus 58001:007:0089), Raja põik 8 (katastritunnus 58001:007:0088), Raja põik 9 (katastritunnus 58001:007:0092), Raja põik 10 (katastritunnus 58001:007:0091), Raja põik 11 (katastritunnus 58001:007:0094), Raja põik 12 (katastritunnus 58001:007:0093), Raja põik 13 (katastritunnus 58001:007:0096), Raja põik 14 (katastritunnus 58001:007:0095), Raja põik 15 (katastritunnus 58001:007:0098), Raja põik 16 (katastritunnus 58001:007:0097), Raja põik 17 (katastritunnus 58001:007:0099), Raja tänav T1 (katastritunnus 58001:007:0104), Raja tänav T2 (katastritunnus 58001:007:0106), Raja tänav T3 (katastritunnus 58001:007:0107), Raja tänav T4 (katastritunnus 58001:007:0108), Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109), Raja põik T1 (katastritunnus 58001:007:0111), Raja põik T2 (katastritunnus 58001:007:0102), Raja oja 1 (katastritunnus 58001:007:0113), Marina tee lõik 1 (katastritunnus 58001:007:0105), maaüksusel. Planeeringuala suurus on ca 16 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine, vajadusel servituutide vajauste määramine.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja ja kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski), koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Pärnu mnt 27, Tallinn).
 

Raja kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu vastuvõtmine 24.05.2016 korraldus nr 200 

Paldiski linnas Väike-Pakri Suurküla detailplaneering

Planeeringuala hõlmab täies ulatuses Ers-Matsu (58001:009:0021), Eli-Uuetoa (58001:009:0035), Espis (58001:009:0009) ja eelpool nimetatud maaüksuste vahele küla keskmes jääval reformimata riigimaa osa ning osaliselt Väike-Pakri saare 5 (58001:009:0037), Väike-Pakri saare 7 (58001:009:0039), Kaevupere (58001:009:0007), Börs 1 (58001:009:0008), Siimas (58001:009:0030), Keila metskond 131 (58001:009:0048) kinnistuid. Planeeringuala asub Väike-Pakri saare lääneosas ja selle suurus on kokku ca 27ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevatele maaüksustele hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, vajadusel uute kruntide moodustamine, maaüksustele vastavate sihtotstarvete määramine, vajadusel ja võimalusel Läänemerest tingitud ehituskeeluvööndi vähendamine ning kallasraja kulgemise täpsustamine, kruntidele juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendamine (eratee avalikuks teeks määramise vajaduse väljaselgitamine), tehnovõrkudega varustatuse lahendamine (sh külapõhiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide lahenduste väljatöötamine) ning nende võimaliku asukoha määramine, planeeringu elluviimiseks vajalike keskkonnatingimuste seadmine, ehitiste ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, vajadusel servituutide määramine.

Algatatavas planeeringus kavandatu on kooskõlas kehtiva Pakri saarte üldplaneeringuga

Algatamise taotlus

Keskkonnaameti arvamus algatamisest

Detailplaneeringu ja selle KSH algatamise korraldus

Detailplaneeringu ala skeem

Detailplaneeringu ala skeem Pakri saarte üldplaneeringu põhijoonisel

 

PAKRI teadus- ja tööstuspargi detailplaneering (Saariku, Loo, Uustalu)

Pakri teadus- ja tööstuspark (PAKRI) detailplaneering on algatatud Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel ja nende lähialal. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ning selle suuruseks on kokku ca 62,4ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad). Arendaja eesmärgiks on antud detailplaneeringuga rajada muuhulgas teadus- ja tööstusparki elektrienergiaga varustav tuulepark.

Detailplaneering kehtestatakse osaliselt I etapis - Pakri Detailplaneeringu osaline kehtestamine ilma tuulikupargi ja NFuel energiasalvestamise tehnoloogiata. Lahendatakse maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine.

Detailplaneeringu materjalid (osaline kehtestamine I etapp) 

Seletuskiri (jagatud I ja II etapiks)

Joonised I etapp

Joonised II etapp

Menetlusdokumendid

Kirjavahetus kooskõlastajate ja koostöö tegijatega

 

 

Heakskiidetud KSH aruanne

KSH aruanne koos lisaga nr 3

KSH aruande lisa 1 - KSH programm

KSH aruande lisa 2 - Planeeringuala taimkatte ülevaade

Lisa 4 - Maastikuanalüüs koos selle enda lisadega
PAKRI DP_Maastikuanalyys

Lisa2-Maakasutus Pärandkultuur ja arheoloogilised objektid

Lisa3-Maakasutus 1697 a. kaardi alusel

Lisa4-Maakasutus Verstakaart_Pakri poolsaar

Lisa5-Maakasutus 1935_40_Pakri poolsaar

Lisa6-Maakasutus Katastrikaart 1930_44_Pakri poolsaar

Lisa7-Maakasutus Katastrikaart_1930_44_Pakri küla

Lisa8-Maakasutus Nõukogude aeg_1962 ja hiljem

Lisa9-Vaatepunktide skeem M1_10000 (4)

 

 

Selja kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 16,4 ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on Selja kinnistule 3 tuuliku püstitamiseks ehitusõiguse määramine, vajadusel uute kruntide moodustamine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Võimalikku piiriülest keskkonnamõju ei esine.

09.02.2012Algatamine
25.08.2015Vastuvõtmine
  
  

Detailplaneeringu materjalid peale avalikustamist. 
Detailplaneeringu seletuskiri: AVA
Detailplaneeringu Joonised: AVA
Menetlusdokumendid: AVA
Kooskõlastuskirjad (koondtabel seletuskirja lõpus): AVA

 

Heakskiidetud KSH aruanne koos lisadega AVA
Keskkonnaameti heakskiidukiri AVA

 

Paldiski linnas Rae, Sadama, Tuule tänavate vahelise kvartali detailplaneering

Detailplaneeringu peamisteks eesmärgikideks on planeeritavas alas asuva seni riigi omanduses oleva maa-ala kruntideks jaotamine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras.

25.11.2010Algatamine
  
  
  
  
 

Leetse mõisa ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on Leetse mõisakompleksi taastamine ja osaline laiendamine, et luua sellest unikaalne turismi- ja külastusobjekt, avaliku ranna- ja puhkeala määramine ning sellele sobiva juurdepääsu kavandamine, maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja lähikinnistutele mõisa ning ümbritseva maastikuga sobiva hoonestuse planeerimine sh ehitusõiguse, hoonestusalade, juurdepääsu ja taristuga varustatuse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.

KSH on algatatud

26. jaanuar 2011    Algatamine
26. jaanuar 2011    Lähteülesanne
 

Eskiis 

Koka, Tralli 2, Tallinna mnt 16 ja Tallinna mnt 18 kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-alal uute kruntide moodustamine, osaliselt maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on planeeritaval alal Paldiski Lõunasadama tööstuspargi arendamine - Paldiski Lõunasadamaga piirnevale alale nähakse ette kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus. Arendatavas tööstuspargis kavandatakse erineva suurusega (0,5 - 5 ha) krundid äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, lahendatakse tööstuspargi sisene teede ja kommunikatsioonide võrgustik, raudteeühendus ning sadevee ärajuhtimine alalt.

KSHd ei algatatud

 

06.05.2010 Algatamine
06.05.2010 Lähteülesanne
  
  
  

Põhijoonis
Seletuskiri

Majaka tee 29 detailplaneering

Algatamise otsus

Lähteülesande kinnitamine

 

Jaani tee 1, Jaani tee 2, Tallinna mnt 42 maaüksuste ja lähiala detailplaneering (end Põlde IV kinnistu detailplaneering)

Koostatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Põlde IV maaüksuse piiride korrigeerimine, tootmis- ja ärimaa kruntidele ehitusõiguse määramine hoonete rajamiseks, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

KSHd ei algatud

09. veebruar 2010     Detailplaneeringu algatamine

08. märts 2010          Lähteülesande kinnitamine

14. jaanuar 2016       Detailplaneeringu vastuvõtmine

 

Seletuskiri ja joonised

Kooskõlastused

Dendroloogia

 

 

 

Ürituste kalender

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...