EST | ENG | RUS

Paldiski LNG terminali kai detailplaneering

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 0,9ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on, ehitusõiguse määramine LNG terminali teenindava kai rajamiseks.Detailplaneering koostatakse vastavalt Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga täpsustatud Paldiski linna üldplaneeringule.

LNG terminali Detailplaneering

Kooskõlastused:

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kooskõlastus

Keskkonnaministeeriumi kooskõlastus

Veeteede Amet - ei vastanud

Lennuameti kooskõlastus

Muinsuskaitseameti kooskõlastus

Põhja Päästekeskuse kooskõlastus

Keskkonnaameti tingimuslik kooskõlastus

 

Maa-amet - ei vastanud

Riigimetsa majandamise keskus - ei vastanud

 

Vee erikasutusloa menetlus:

KMH aruanne ja lisad

KMH heakskiitmine

Vee erikasutusluba

 

Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama (edaspidi PHAJ) rajamise kavandamine elektriootmise ja tasakaalustamise eesmärgil. Alale kavandatakse ka toodetava elektrienergia ülekandmiseks vajalik 330kV alajaam.
Taotluse ja selle lisade kohaselt soovitakse ca 500m sügavusele graniidimassiivi rajada mahutid, millesse Pakri lahte kavandatavast veehaardest suunatakse turbiinidesse merevesi ja toodetakse seeläbi elektrit. Taotletava PHAJ koguvõimsus on kuni 500MW. Detailplaneering määrab ehitusõiguse ulatuse, hoonestustingimuste, veehaarde ja PHAJ elektrijaama vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise võimalused ning tingimused.

Algatamise taotlus koos lisadega

Algatamine 18.11.2016

Korraldus nr 453 koos lisaga 1 - Lisa 2 - Lisa 3

Keskkonnamõju strateegiline hindamine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK)
 - LISAD

Eskiis
Joonis
Seletuskiri

 

Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneering

Planeeringuala hõlmab Kraavi (katastritunnus 58001:001:0133) ja Keskküla (katastritunnus 58001:001:0127) kinnistuid. Planeeringuala asub Pakri poolsaare lääneosas 11174 Paldiski-Padise maantee ääres. See piirneb läänest ja lõunast riigimaantee 11174 Paldiski-Padise maanteega, idast vahetult reformimata riigimaaga, naabrusesse jääb kompaktne suvilapiirkond, põhjast Soomepoiste tee 11 kinnistuga ning lähedal asuva Tallinn-Paldiski raudteega. Planeeringuala suurus on kokku ca 12,5ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks Kraavi ja Keskküla kinnistutele, kinnistute jagamine, tehnovarustuse lahendamine, liikluskorralduse lahendamine ning vajalike tingimuste seadmine nimetatud kasutusotstarvetega hoonete püstitamiseks konkreetsesse asukohta. Algatatavas planeeringus kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näeb planeeringualal ette just ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni ja osaliselt kaitsehaljastuse maa tootmis- ja elamupiirkondade vahelise puhvertsooni loomiseks.

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Keskkonnaameti arvamus KSH algatamise vajaduse kohta

Detaliplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine


Seletuskiri

joonis 1 - Situatsiooniskeem

joonis 2 - Tugiplaan

joonis 3 - Põhijoonis

joonis 4 - Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste tabel

Kooskõlastused

 

Väike-Pakri sadama detailplaneering

Koostatava detailplaneeringu eesmärgiks on Väike-Pakri sadama kinnistule (katastriüksus 58001:009:0036) ehitusõiguse määramine väikesadama väljaehituseks, mis loob eeldused Pakri saarte arenguvõimalusteks; juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine, heakorrastuse määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

Planeeringuala koosneb 5,0ha suurusest Väike-Pakri sadama kinnistust ja selle lähialast. Sadama asukoht on määratud Pakri saarte üldplaneeringuga ning planeeringuga kavandatav on sellega kooskõlas.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks maaüksust :
- Positsioon 1 ehitusõigusega 50% tootmismaa, 50% ärimaa, hoonestusalune pind kokku 1200m2, 28 kaikohaga sadam, ramp, slipp, hoonete kõrgused kuni 15m (sadamahoone 8,0m, elling 15,0m, abihoone 5,0m, kämpingud 3,5m). Planeeringualal taastatakse sadam, ehitatakse välja sadamahoone, sadama elling, saare tegevusi toetav abihoone, milles saab asuda ka esmatarbekaupade müügipunkt ja ööbimisvõimalused saare külastajatele. Lisaks nähakse ette ehitusmaht saare elu ja ajalugu kujutavale muuseumihoonele.
- Positsioon 2 100% teemaa, mida ei hoonestata.

KSH on algatatud

 
08. aprill 2010              Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
05. august 2014           Täiendatud lähteülesande kinnitamine
24. mai 2016                Vastuvõtmise korraldus
 
___________________________________________________________
PEALE KSH ARUANDE HEAKSKIITMISELT TAGASI LÜKKAMIST KESKKONNAAMETI ETTEPANEKUTE ALUSEL TÄIENDATUD MATERJALID
 
___________________________________________________________
AVALIKUSTAMISE KÄIGUS JA AVALIKU ARUTELU JÄRGSELT LAEKUNUD ETTEPANEKUTE ALUSEL TÄIENDATUD MATERJALID
 
 
___________________________________________________________
AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUD
 
___________________________________________________________
AVALIKUSTAMISEL OLNUD MATERJALID
 
 
 
 

Paldiski linnas Raja kinnistu detailplaneering

Paldiski Linnavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr 321 on algatatud Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneering ning jäetud algatamata selle keskkonnamõju stateegiline hindamine (edaspidi KSH).
Oma sisult on Raja kinnistu detailplaneeringu näol tegemist Paldiski Linnavalitsuse 08.04.2010 korraldusega nr 101 samal alal kehtestatud „Raja maaüksuse detailplaneeringu” – Plesart Studio OÜ töö nr 07EP-2007 - muudatusega.

Detailplaneering hõlmab alljärgnevaid katastriüksuseid: Raja tn 1 (katastritunnus 58001:007:0073), Raja tn 2//Vana Tallinna mnt 9 (katastritunnus 58001:007:0077), Raja tn 3 (katastritunnus 58001:007:0071), Raja tn 4a (katastritunnus 58001:007:0102), Raja tn 5 (katastritunnus 58001:007:0068), Raja tn 6 (katastritunnus 58001:007:0081), Raja tn 7 (katastritunnus 58001:007:0066), Raja tn 8 (katastritunnus 58001:007:0083), Raja tn 9 (katastritunnus 58001:007:0064), Raja tn 10 (katastritunnus 58001:007:0082), Raja tn 11 (katastritunnus 58001:007:0062), Raja tn 12 (katastritunnus 58001:007:0079), Raja tn 13 (katastritunnus 58001:007:0061), Raja tn 14 (katastritunnus 58001:007:0078), Raja tn 15 (katastritunnus 58001:007:0059), Raja tn 16//Vana-Tallinna mnt 11 (katastritunnus 58001:007:0076), Raja tn 15 (katastritunnus 58001:007:0059), Raja tn 18//Vana-Tallinna mnt 13 (katastritunnus 58001:007:0075), Raja tn 19 (katastritunnus 58001:007:0055), Raja tn 20//Vana-Tallinna mnt 15 (katastritunnus 58001:007:0074), Raja tn 22//Vana-Tallinna mnt 17 (katastritunnus 58001:007:0072), Raja tn 24//Vana-Tallinna mnt 19 (katastritunnus 58001:007:0069), Raja tn 26//Vana-Tallinna mnt 21 (katastritunnus 58001:007:0067), Raja tn 28//Vana-Tallinna mnt 23 (katastritunnus 58001:007:0065), Raja tn 30//Vana-Tallinna mnt 25 (katastritunnus 58001:007:0063), Raja tn 32//Vana-Tallinna mnt 27 (katastritunnus 58001:007:0058), Raja tn 34//Vana-Tallinna mnt 29 (katastritunnus 58001:007:0056), Raja tn 36//Vana-Tallinna mnt 31 (katastritunnus 58001:007:0054), Raja põik 1 (katastritunnus 58001:007:0085), Raja põik 2 (katastritunnus 58001:007:0084), Raja põik 3 (katastritunnus 58001:007:0103), Raja põik 4 (katastritunnus 58001:007:0101), Raja põik 5 (katastritunnus 58001:007:0087), Raja põik 6 (katastritunnus 58001:007:0086), Raja põik 7 (katastritunnus 58001:007:0089), Raja põik 8 (katastritunnus 58001:007:0088), Raja põik 9 (katastritunnus 58001:007:0092), Raja põik 10 (katastritunnus 58001:007:0091), Raja põik 11 (katastritunnus 58001:007:0094), Raja põik 12 (katastritunnus 58001:007:0093), Raja põik 13 (katastritunnus 58001:007:0096), Raja põik 14 (katastritunnus 58001:007:0095), Raja põik 15 (katastritunnus 58001:007:0098), Raja põik 16 (katastritunnus 58001:007:0097), Raja põik 17 (katastritunnus 58001:007:0099), Raja tänav T1 (katastritunnus 58001:007:0104), Raja tänav T2 (katastritunnus 58001:007:0106), Raja tänav T3 (katastritunnus 58001:007:0107), Raja tänav T4 (katastritunnus 58001:007:0108), Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109), Raja põik T1 (katastritunnus 58001:007:0111), Raja põik T2 (katastritunnus 58001:007:0102), Raja oja 1 (katastritunnus 58001:007:0113), Marina tee lõik 1 (katastritunnus 58001:007:0105), maaüksusel. Planeeringuala suurus on ca 16 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine, vajadusel servituutide vajauste määramine.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja ja kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski), koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Pärnu mnt 27, Tallinn).
 

Raja kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu vastuvõtmine 24.05.2016 korraldus nr 200 

Paldiski linnas Väike-Pakri Suurküla detailplaneering

Planeeringuala hõlmab täies ulatuses Ers-Matsu (58001:009:0021), Eli-Uuetoa (58001:009:0035), Espis (58001:009:0009) ja eelpool nimetatud maaüksuste vahele küla keskmes jääval reformimata riigimaa osa ning osaliselt Väike-Pakri saare 5 (58001:009:0037), Väike-Pakri saare 7 (58001:009:0039), Kaevupere (58001:009:0007), Börs 1 (58001:009:0008), Siimas (58001:009:0030), Keila metskond 131 (58001:009:0048) kinnistuid. Planeeringuala asub Väike-Pakri saare lääneosas ja selle suurus on kokku ca 27ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevatele maaüksustele hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, vajadusel uute kruntide moodustamine, maaüksustele vastavate sihtotstarvete määramine, vajadusel ja võimalusel Läänemerest tingitud ehituskeeluvööndi vähendamine ning kallasraja kulgemise täpsustamine, kruntidele juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendamine (eratee avalikuks teeks määramise vajaduse väljaselgitamine), tehnovõrkudega varustatuse lahendamine (sh külapõhiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide lahenduste väljatöötamine) ning nende võimaliku asukoha määramine, planeeringu elluviimiseks vajalike keskkonnatingimuste seadmine, ehitiste ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, vajadusel servituutide määramine.

Algatatavas planeeringus kavandatu on kooskõlas kehtiva Pakri saarte üldplaneeringuga

Algatamise taotlus

Keskkonnaameti arvamus algatamisest

Detailplaneeringu ja selle KSH algatamise korraldus

Detailplaneeringu ala skeem

Detailplaneeringu ala skeem Pakri saarte üldplaneeringu põhijoonisel

 

Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneering

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare lääneosas, linna keskusest loodes ja läänes Paldiski lahe kaldal ja hõlmab Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2 (katastritunnus 58001:002:0108), Ranna 1 (katastritunnus 58001:002:0089), Ranna 2 (katastritunnus 58001:002:0091), Ranna 3 (katastritunnus 58001:002:0092) kinnistuid ning osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringuala suurus on ca 25ha.
Detailplaneeringu eesmärkideks on, planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse peamiselt Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid; Paldiski lahe ja nimetatud äri- tootmismaa kruntide vahele üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksuse moodustamine; Ehitusõiguse määramine; Kujade, servituutide ja piirangute määramine; Liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude koridoride asukohtade määramine; Keskkonnatingimuste ja vajadusel leevendavate ning seiremeetmete seadmine ja muude vajalike kitsenduste määramine.

Planeeringuga jaotatakse Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna tee 1-3 maaüksus 13-ks krundiks. Pos 1, 1a, 2, 5, 6 kavandatakse arendada tootmistegevust ja nähakse ette võimalus sadamast saabuva kauba ladustamiseks. Kruntide lubatud täieshitusprotsent jääb 10 ja 50% vahemikku. Hoonete suurimad lubatud kõrgused vastavalt kruntidele 10-28m vahemikku. Pos 3 on määratud avalikuks kasutuseks võimaldades linnarahval juurdepääsu mere äärde.
Pos 4 on reserveeritud alajaamale. Seoses suuregabariidiliste (laeva- ja sadamakraanade) monteerimiseks kavandatavate hoonetega on krundile pos 5 ette nähtud võimalus rajada maksimaalselt kuni 28 meetri kõrgused tootmishooned.
Krunt pos 6 on mõeldud sadamast saabuva kauba ladustamiseks ja sinna hoonete püstitamiseks ehitusõigust ette ei nähta.
Laoplatsidel on lubatud ainult selliste kaupade ladustamine, millest ladustamise käigus ei eraldu keskkonnaohtlikke aineid. Ohtlike ainete eraldumise riskiga kaupade ladustamisel tuleb projekteerida vastavad meetmed ja koostada sellise tegevuse võimaliku keskkonnamõju hindamine.
Pos L1 kuni pos L6 on planeeritud teemaakoridorid, kuhu lisaks pos L2 nähakse ette maa-ala raudtee haruteele tootmiskompleksi teenindamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb alal ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni.
 

24.01.2013Algatamine
14.04.2016 KSH menetluse lõpetamine 
08.09.2016Detailplaneeringu vastuvõtmine 

Lähteülesande kinnitamine

Paldiski linnas asuvate Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna 1-3 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang 

Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse jooksul täiendatud materjalid

Tugiplaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Seletuskiri

Kooskõlastused

Menetlusdokumendid

Lisad

_________________________________________________________________________________ 

 

 

PAKRI teadus- ja tööstuspargi detailplaneering (Saariku, Loo, Uustalu)

Pakri teadus- ja tööstuspark (PAKRI) detailplaneering on algatatudPaldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel ja nende lähialal. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ning selle suuruseks on kokku ca 62,4ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad). Arendaja eesmärgiks on antud detailplaneeringuga rajada muuhulgas teadus- ja tööstusparki elektrienergiaga varustav tuulepark.

Detailplaneering kehtestatakse osaliselt I etapis - Pakri Detailplaneeringu osaline kehtestamine ilma tuulikupargi ja NFuel energiasalvestamise tehnoloogiata. Lahendatakse maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine.

Detailplaneeringu materjalid (osaline kehtestamine)

Detailplaneeringu joonised 
Osaline kehtestamine - lisajoonised DP19-DP25

Detailplaneeringu seletuskiri koos osalise kehtestamise täiendustega

Menetlusdokumendid

Kirjavahetus kooskõlastajate ja koostöö tegijatega

Heakskiidetud KSH aruanne

KSH aruanne koos lisaga nr 3

KSH aruande lisa 1 - KSH programm

KSH aruande lisa 2 - Planeeringuala taimkatte ülevaade

Lisa 4 - Maastikuanalüüs koos selle enda lisadega
PAKRI DP_Maastikuanalyys

Lisa2-Maakasutus Pärandkultuur ja arheoloogilised objektid

Lisa3-Maakasutus 1697 a. kaardi alusel

Lisa4-Maakasutus Verstakaart_Pakri poolsaar

Lisa5-Maakasutus 1935_40_Pakri poolsaar

Lisa6-Maakasutus Katastrikaart 1930_44_Pakri poolsaar

Lisa7-Maakasutus Katastrikaart_1930_44_Pakri küla

Lisa8-Maakasutus Nõukogude aeg_1962 ja hiljem

Lisa9-Vaatepunktide skeem M1_10000 (4)

 

 

Selja kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 16,4 ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on Selja kinnistule 3 tuuliku püstitamiseks ehitusõiguse määramine, vajadusel uute kruntide moodustamine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Võimalikku piiriülest keskkonnamõju ei esine.

09.02.2012Algatamine
25.08.2015Vastuvõtmine
  
  

Detailplaneeringu materjalid peale avalikustamist. 
Detailplaneeringu seletuskiri: AVA
Detailplaneeringu Joonised: AVA
Menetlusdokumendid: AVA
Kooskõlastuskirjad (koondtabel seletuskirja lõpus): AVA

 

Heakskiidetud KSH aruanne koos lisadega AVA
Keskkonnaameti heakskiidukiri AVA

 

Paldiski linnas Rae, Sadama, Tuule tänavate vahelise kvartali detailplaneering

Detailplaneeringu peamisteks eesmärgikideks on planeeritavas alas asuva seni riigi omanduses oleva maa-ala kruntideks jaotamine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras.

25.11.2010Algatamine
  
  
  
  
 

Leetse mõisa ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on Leetse mõisakompleksi taastamine ja osaline laiendamine, et luua sellest unikaalne turismi- ja külastusobjekt, avaliku ranna- ja puhkeala määramine ning sellele sobiva juurdepääsu kavandamine, maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja lähikinnistutele mõisa ning ümbritseva maastikuga sobiva hoonestuse planeerimine sh ehitusõiguse, hoonestusalade, juurdepääsu ja taristuga varustatuse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.

KSH on algatatud

26. jaanuar 2011    Algatamine
26. jaanuar 2011    Lähteülesanne
 

Eskiis 

Koka, Tralli 2, Tallinna mnt 16 ja Tallinna mnt 18 kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-alal uute kruntide moodustamine, osaliselt maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on planeeritaval alal Paldiski Lõunasadama tööstuspargi arendamine - Paldiski Lõunasadamaga piirnevale alale nähakse ette kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus. Arendatavas tööstuspargis kavandatakse erineva suurusega (0,5 - 5 ha) krundid äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, lahendatakse tööstuspargi sisene teede ja kommunikatsioonide võrgustik, raudteeühendus ning sadevee ärajuhtimine alalt.

KSHd ei algatatud

 

06.05.2010 Algatamine
06.05.2010 Lähteülesanne
  
  
  

Põhijoonis
Seletuskiri

Majaka tee 29 detailplaneering

Algatamise otsus

Lähteülesande kinnitamine

 

Jaani tee 1, Jaani tee 2, Tallinna mnt 42 maaüksuste ja lähiala detailplaneering (end Põlde IV kinnistu detailplaneering)

Koostatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Põlde IV maaüksuse piiride korrigeerimine, tootmis- ja ärimaa kruntidele ehitusõiguse määramine hoonete rajamiseks, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

KSHd ei algatud

09. veebruar 2010     Detailplaneeringu algatamine

08. märts 2010          Lähteülesande kinnitamine

14. jaanuar 2016       Detailplaneeringu vastuvõtmine

 

Seletuskiri ja joonised

Kooskõlastused

Dendroloogia

 

 

 

Ürituste kalender

E T K N R L P
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Viimased uudised

  • 14.03.2017 | Pakri poolsaarel viiakse läbi Kaitseliidu väljaõpetLoe edasi...
  • 13.03.2017 | Kevadised teetööd Peetri ja Kalmistu tänavatel toovad kaasa nii ajutisi kui ka alalisi liikluskorralduslikke muudatusi.Loe edasi...
  • 10.02.2017 | Paldiski laululaps 2017Loe edasi...
  • 08.02.2017 | SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) tegevused aastal 2017Loe edasi...