EST | ENG | RUS

Lääne-Harju vallas Paldiski linnas Paldiski Tehnopargi kagunurga detailplaneeringu avalikustamisest

Paldiski linnas aadressil Rae tn 38, II korrus toimub Lääne-Harju vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 171 vastu võetud „Paldiski linnas Paldiski Tehnopargi kagunurga detailplaneeringu“ (OÜ Hendrikson&Ko töö nr 2849/17) avalik väljapaneku.
Planeeringuala moodustavad Lääne tn 2 (58001:001:0203), Lääne tänav T6 (58001:001:0207), Lääne tn 4 (58001:001:0201), Lääne tn 6 (58001:001:0205), Lõuna tn 7 (58001:001:0227), Lõuna tänav (58001:002:0303), Lõuna tänav (58001:002:0302), Lõuna tänav (58001:002:0292), Lääne tänav T6 juurdelõige (58001:002:0312), Lääne tn 3 (58001:001:0204), Lõuna tn 9 (58001:001:0208), Lääne tn 1 (58001:001:0202), Lääne tänav T6 (58001:001:0207) kinnistud. Planeeringuala piirneb loodest Lõuna tänavaga, edelast Rae tänavaga, kagust Rae tn 2 kinnistuga ning kirdest Majaka harutee raudteega. Planeeringuala suurus on kokku ca 10ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine  tootmishoonete püstitamiseks, kinnistute ümberkruntimine, tehnovarustuse lahendamine, liikluskorralduse lahendamine ning vajalike tingimuste seadmine nimetatud kasutusotstarvetega hoonete püstitamiseks konkreetsesse asukohta..
Detailplaneeringuga nähakse ette viis tootmismaa sihtotstarbega krunti. Hoonestusalasse võib ehitada hooned maksimaalselt maapealse korruselisusega kuni 5 korrust ehk kuni 15 meetrit, krundil 6 on olemasolev alajaam kõrgusega 5m, mis säilib. Hoonete lubatud katusekalle peab jääma vahemikku 0-30° kraadi. Piirete rajamine on lubatud tingimusel, et läbipaistmatu piirdeosa kõrgus ei ole kõrgem kui 1,3m.
Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb alal ette tootmismaa juhtfunktsiooni.
Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 05.01.2018-19.01.2018 Paldiski linnas aadressil Rae tn 38, II korrus kohaliku omavalitsuse tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN.
Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee
Kui avalikustamise ajal laekub ettepanekuid või vastuväiteid korraldab Paldiski Linnavalitsus Detailplaneering avaliku arutelu 25.01.2018 algusega kell 16:00 Paldiskis Rae tn 38 II korrus saalis.
 

Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalikustamine veebilehel alates 18.09.2017

VTK eelnõu kohta esitatud seisukohad
KSH VTK avalikustamisele 

Teade Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmisest, avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 09.08.2017 korraldusega nr 289 vastu võetud „Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneeringu“ (OÜ Hendrikson&Ko töö nr 2339/15) avaliku väljapaneku.
Planeeringuala moodustavad Kraavi (katastritunnus 58001:001:0133) ja Keskküla (katastritunnus 58001:001:0127) kinnistud ja selle suuruseks on kokku 12,5ha. Planeeringuala piirneb läänest ja lõunast riigimaantee 11174 Paldiski-Padise maanteega, idast vahetlt reformimata riigimaaga, naabrusesse jääb kompaktne suvilapiirkond, põhjast Soomepoiste tee 11 kinnistuga ning lähedal asuva Tallinn-Paldiski raudteega.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks Kraavi ja Keskküla kinnistutele, kinnistute jagamine, tehnovarustuse lahendamine, liikluskorralduse lahendamine ning vajalike tingimuste seadmine nimetatud kasutusotstarvetega hoonete püstitamiseks konkreetsesse asukohta.

Planeeringuga kavandatakse kahe kinnistu baasil 4 äri- ja tootmismaa krunti suurustega 2,8 – 3,5ha ning täisehitusprotsendiga 40-50%. Maksimaalsed hoonete kõrgused 28m ja hooneid kuni 5 ühel krundil. Hoonestusalad ulatuvad osaliselt krundi piirini, et krunte oleks vajadusel võimalik liita ja liitmise järgselt teostada piiriülest ehitust.

Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb alal ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni. Samuti on lähtutud üldplaneeringus kavandatud ettevõtluse reservmaa ja selle naabruses asuva suvilaühistu vahele moodustatud kõrghaljastusega puhvertsooni nõudest, mis kitsaimast kohast ulatub 53,8m laiuseni. Arvestatud on üldplaneeringus toodud maantee kaitsevööndiga.

Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 01.09.2017-15.09.2017 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/index.php?id=17229.
Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee
Kui avalikustamise ajal laekub ettepanekuid või vastuväiteid korraldab Paldiski Linnavalitsus Detailplaneering avaliku arutelu 21.09.2017 algusega kell 16:00 Paldiskis Rae tn 38 II korrus Linnavolikogu saalis.
 

Teade Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamiseks väljastatud projekteerimistingimustega paralleelselt läbi viidava keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisest

Paldiski Linnavalitsus teatab, et on algatanud 24.01.2017 korraldusega nr 28 linnas Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamiseks väljastatud projekteerimistingimustega paralleelselt keskkonnamõju hindamise (KMH).

Baltic Oil Service OÜ (registrikood 12956324) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse ning avalduse KMH algatamiseks Paldiski Linnavalitsusele (Rae tn 38, Paldiski, paldiski@paldiski.ee, 6790 600) diiselkütuse mahutipargi (220317107) laiendamiseks kinnistul aadressiga Rae põik 9, Paldiski (katastritunnus 58001:001:0170).

Baltic Oil Service OÜ terminal (edaspidi ka Terminal) on Paldiski Lõunasadamas Rae põik 9 kinnistul (katastritunnis 58001:001:0170) toimiv ettevõte, mis on omandanud pankrotistunud endise AS Biodiesel Paldiski hooned ja rajatised, et korraldada seal naftasaaduste käitlemist. Terminali aastane summaarne naftasaaduste käive on kuni 100 000 tonni. Ettevõte esitas Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste taotluse Paldiski Linnavalitsusele. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 punkti 1 järgi hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 7 punkti 4 kohaselt on tegevusloaks lisaks sama paragrahvi punktides 1-3 nimetatud lubadele ka eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav muu dokument. KeHJS § 9 järgi on KMH algatamise või algatamata jätmiseotsustajaks tegevusloa andja. EhS § 28 kohaselt annab projekteerimistingimused välja kohaliku omavalitsuse üksus.

KeHJS § 6 lõike 1 punkti 35 kohaselt on olulise keskkonnamõjuga tegevuseks sama lõike punktides 1–341 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele. „Kemikaaliseaduse“ § 22 lõike 7 alusel on Majandus- ja taristuminister 2 veebruaril 2016.a andnud määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord“, mille § 3 lõike 1 järgi on Baltic Oil Service OÜ A-kategooria suurõnnetuse ohuga käitis. KeHJS § 11 lõike 3 järgi algatatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral kavandatava tegevuse KMH selle vajadust põhjendamata.

Keskkonnamõju KeHJS tähenduses on kavandatava tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale. (KeHJS § 21). Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. (KeHJS § 22). KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. (KeHJS § 31).

 

Arendaja on Baltic Oil Service OÜ (registrikood 12956324), kontaktandmed: Rae põik 9, Paldiski, tel: 506 2538, e-post: mihkel@bos.com.ee

Otsustaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, Paldiski, e-post paldiski@paldiski.ee, telefon 6790600).

Avalikustatud KMH programmiga on võimalik tutvuda paberkandjal Paldiski Linnavalitsuses tööajal ning elektroonilisel kujul käesoleva teate all. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada KMH programmi kohta selle avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 18.08 - 01.09.2017 e-posti aadressil paldiski@paldiski.ee või tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski.

Avaliku väljapaneku järgselt toimub avalik arutelu 04.09.2017 algusega kell 16:00 Paldiskis Rae tn 38 II korrusel volikogu saalis.

KMH programm

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

Teade Paldiski LNG terminali kai detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 10.05.2017 korraldusega nr 159 vastu võetud „Paldiski LNG terminali kai detailplaneeringu“ (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 2339/15) avaliku väljapaneku.
Planeeringuala paikneb Harjumaal Pakri poolsaare kirderannikul Lahepere lahe veealal, piirnedes Pakrineeme (58001:003:0271) maismaa kinnistuga. Kavandatava ala suurus on ca 5ha ning planeeringuala suurus ca 86 ha.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on võimaldada merre LNG terminali kai rajamist. LNG terminali kai eesmärgiks on LNG tankerite vastuvõtmine veeldatud maagaasi vastuvõtmiseks ja vajadusel ka tankerisse tagasilaadimiseks, mis koos maapealse taristuga moodustab komplekse LNG terminali.
Detailplaneeringuga nähakse ette võimalus moodustada üks uus krunt, pos 1, millel paikneb planeeritava LNG kai (koos ühendussillaga). Kaini viiva ühendussilla pikkus meres on ca 690 meetrit (+ ca 50 meetrit maismaal). Lubatud on ehitada üks valvehoone ehitusaluse pinnaga kuni 20m2 vahetult ühendussilla maismaa poolse otsa juurde.
Kai asukoht on määratud Paldiski linna üldplaneeringut täpsustava Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu ning planeeringuga kavandatav on sellega kooskõlas.
Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 26.05 - 09.06.2017 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel www.paldiski.ee/index.php?id=10604
Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee
 

Leetse tee 20F kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 10.11.2016 korraldusega nr 442 vastu võetud „Paldiski linnas Leetse tee 20f kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu“ (OÜ Constructive töö nr T-428-2015) avaliku väljapaneku.
Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare põhjaosas Leetse mõisa naabruses hõlmates Paldiski linnas Leetse tee 20F (katastritunnus 58001:006:0038) kinnistut, suurusega 4024m2 ning osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringuala suuruseks on ca 2,0ha ja eesmärkideks Leetse tee 20F ning selle lähialas oleva reformimata riigimaa jagamine kruntideks, kruntide ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

Planeeringuga on  kavandatud Leetse tee 20F kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, mõlemad suurustega 2014m2 ning neile vajalik juurdepääs koos seda teenindava teemaa maaüksusega suurusega 5970m2. Juurdepääsuga külgnevalt moodustatakse veel kaks riigiomandisse jäävat elamumaa krunti suurustega 2445 ja 3278m2. Samuti teemaa krunt naaberkruntidele juurdepääsuks suurusega 3640m2.

Kruntide lubatud täisehitusprotsent jääb 12 ja 20% vahemikku olles igal krundil stabiilselt 400m2. Selliselt on tagatud piirkonnas sarnased ehitusmahud ning ühtlane üldilme. Hoonete vahelised kujad vastavad tuleohutusnõuetele. Hoonete suurimad lubatud kõrgused on tavapärased 9m maapinnast.
Nii algatamisel kui koostamise käigus muutunud Detailplaneeringu eesmärk ja planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näebki antud alal ette pereelamute arendamist.

Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 30.11.2016-14.12.2016 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel www.paldiski.ee/index.php?id=17449
Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee
 

Teade Väike-Pakri sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust arutelust

Paldiski Linnavalitsus korraldas Paldiski Linnavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 201 vastu võetud „Väike-Pakri sadama detailplaneeringu“ (OÜ Corson töö nr 1412) ja selle KSH aruande avaliku väljapaneku. Avalikustamise ajal esitasid ettepanekuid Keskkonnaamet ja Terviseamet. Laekunud ettepanekutega ning nende alusel täiendatud materjalidega on võimalik tutvuda Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee/index.php?id=13068.

KSH on algatatud 08.04.2010 korraldusega nr 99.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine väikesadama väljaehituseks, mis loob eeldused Pakri saarte arenguvõimalusteks; juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine, heakorrastuse määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Sadam on mõeldud eelkõige Väike-Pakri saare elanikkonna ja turistide teenindamiseks. Planeering käsitleb loodava sadama territooriumi ja akvatooriumi. Piiriülest mõju ei esine.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  Paldiski Linnavalitsus, paldiski@paldiski.ee, 6790 600
Koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus, paldiski@paldiski.ee, 6790 600
Koostaja on OÜ Corson, corson@corson.ee, 6701 009
Kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu, paldiski@paldiski.ee, 6790 600

Väike-Pakri sadama detailplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 03.10.2016 algusega kell 15:00 Paldiski vene põhikooli aulas aadressil Peetri tn 26, Paldiski.
 

Teade Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2, Ranna 3 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 08.09.2016 korraldusega nr 352 vastu võetud „Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2, Ranna 3 kinnistute detailplaneeringu“ (OÜ Hendrikson&Ko töö nr 1671/12) avaliku väljapaneku.
Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare lääneosas, linna keskusest loodes ja läänes Paldiski lahe kaldal ja hõlmab Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2 (katastritunnus 58001:002:0108), Ranna 1 (katastritunnus 58001:002:0089), Ranna 2 (katastritunnus 58001:002:0091), Ranna 3 (katastritunnus 58001:002:0092) kinnistuid ning osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringuala suurus on ca 25ha.
Detailplaneeringu eesmärkideks on, planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse peamiselt Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid; Paldiski lahe ja nimetatud äri- tootmismaa kruntide vahele üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksuse moodustamine; Ehitusõiguse määramine; Kujade, servituutide ja piirangute määramine; Liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude koridoride asukohtade määramine; Keskkonnatingimuste ja vajadusel leevendavate ning seiremeetmete seadmine ja muude vajalike kitsenduste määramine.

Planeeringuga jaotatakse Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna tee 1-3 maaüksus 13-ks krundiks. Pos 1, 1a, 2, 5, 6 kavandatakse arendada tootmistegevust ja nähakse ette võimalus sadamast saabuva kauba ladustamiseks. Kruntide lubatud täieshitusprotsent jääb 10 ja 50% vahemikku. Hoonete suurimad lubatud kõrgused vastavalt kruntidele 10-28m vahemikku. Pos 3 on määratud avalikuks kasutuseks võimaldades linnarahval juurdepääsu mere äärde.
Pos 4 on reserveeritud alajaamale. Seoses suuregabariidiliste (laeva- ja sadamakraanade) monteerimiseks kavandatavate hoonetega on krundile pos 5 ette nähtud võimalus rajada maksimaalselt kuni 28 meetri kõrgused tootmishooned.
Krunt pos 6 on mõeldud sadamast saabuva kauba ladustamiseks ja sinna hoonete püstitamiseks ehitusõigust ette ei nähta.
Laoplatsidel on lubatud ainult selliste kaupade ladustamine, millest ladustamise käigus ei eraldu keskkonnaohtlikke aineid. Ohtlike ainete eraldumise riskiga kaupade ladustamisel tuleb projekteerida vastavad meetmed ja koostada sellise tegevuse võimaliku keskkonnamõju hindamine.
Pos L1 kuni pos L6 on planeeritud teemaakoridorid, kuhu lisaks pos L2 nähakse ette maa-ala raudtee haruteele tootmiskompleksi teenindamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb alal ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni.

Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 23.09.2016-07.10.2016 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN. Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee

Kui avalikustamise ajal laekub ettepanekuid või vastuväiteid korraldab Paldiski Linnavalitsus Detailplaneering avaliku arutelu 17.10.2016 algusega kell 15:00 Paldiski vene põhiokoli aulas (Peetri tn 26, Paldiski).

Teade Raja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 200 vastu võetud „Raja kinnistu detailplaneeringu“ (OÜ Ehitusõigus töö nr 10DP-2011) avaliku väljapaneku.
Detailplaneeringuala hõlmab Paldiski linnas Raja kinnistut, mis koosneb alljärgnevatest maaüksustest:
Raja tn 1 (katastritunnus 58001:007:0073), Raja tn 2//Vana Tallinna mnt 9 (katastritunnus 58001:007:0077), Raja tn 3 (katastritunnus 58001:007:0071), Raja tn 4a (katastritunnus 58001:007:0102), Raja tn 5 (katastritunnus 58001:007:0068), Raja tn 6 (katastritunnus 58001:007:0081), Raja tn 7 (katastritunnus 58001:007:0066), Raja tn 8 (katastritunnus 58001:007:0083), Raja tn 9 (katastritunnus 58001:007:0064), Raja tn 10 (katastritunnus 58001:007:0082), Raja tn 11 (katastritunnus 58001:007:0062), Raja tn 12 (katastritunnus 58001:007:0079), Raja tn 13 (katastritunnus 58001:007:0061), Raja tn 14 (katastritunnus 58001:007:0078), Raja tn 15 (katastritunnus 58001:007:0059), Raja tn 16//Vana-Tallinna mnt 11 (katastritunnus 58001:007:0076), Raja tn 15 (katastritunnus 58001:007:0059), Raja tn 18//Vana-Tallinna mnt 13 (katastritunnus 58001:007:0075), Raja tn 19 (katastritunnus 58001:007:0055), Raja tn 20//Vana-Tallinna mnt 15 (katastritunnus 58001:007:0074), Raja tn 22//Vana-Tallinna mnt 17 (katastritunnus 58001:007:0072), Raja tn 24//Vana-Tallinna mnt 19 (katastritunnus 58001:007:0069), Raja tn 26//Vana-Tallinna mnt 21 (katastritunnus 58001:007:0067), Raja tn 28//Vana-Tallinna mnt 23 (katastritunnus 58001:007:0065), Raja tn 30//Vana-Tallinna mnt 25 (katastritunnus 58001:007:0063), Raja tn 32//Vana-Tallinna mnt 27 (katastritunnus 58001:007:0058), Raja tn 34//Vana-Tallinna mnt 29 (katastritunnus 58001:007:0056), Raja tn 36//Vana-Tallinna mnt 31 (katastritunnus 58001:007:0054), Raja põik 1 (katastritunnus 58001:007:0085), Raja põik 2 (katastritunnus 58001:007:0084), Raja põik 3 (katastritunnus 58001:007:0103), Raja põik 4 (katastritunnus 58001:007:0101), Raja põik 5 (katastritunnus 58001:007:0087), Raja põik 6 (katastritunnus 58001:007:0086), Raja põik 7 (katastritunnus 58001:007:0089), Raja põik 8 (katastritunnus 58001:007:0088), Raja põik 9 (katastritunnus 58001:007:0092), Raja põik 10 (katastritunnus 58001:007:0091), Raja põik 11 (katastritunnus 58001:007:0094), Raja põik 12 (katastritunnus 58001:007:0093), Raja põik 13 (katastritunnus 58001:007:0096), Raja põik 14 (katastritunnus 58001:007:0095), Raja põik 15 (katastritunnus 58001:007:0098), Raja põik 16 (katastritunnus 58001:007:0097), Raja põik 17 (katastritunnus 58001:007:0099), Raja tänav T1 (katastritunnus 58001:007:0104), Raja tänav T2 (katastritunnus 58001:007:0106), Raja tänav T3 (katastritunnus 58001:007:0107), Raja tänav T4 (katastritunnus 58001:007:0108), Raja tänav T5 (katastritunnus 58001:007:0109), Raja põik T1 (katastritunnus 58001:007:0111), Raja põik T2 (katastritunnus 58001:007:0102), Raja oja 1 (katastritunnus 58001:007:0113), Marina tee lõik 1 (katastritunnus 58001:007:0105), maaüksusel. Planeeringuala suurusega ca 16 ha asub Paldiski linnas Pakri poolsaare idaosas Lahepere lahe ääres Vana-Tallinna maanteest lõunas Kersalu elamupiirkonnas.

Paldiski Linnavalitsuse 08.04.2010 korraldusega nr 101 on kehtestatud samale alale Raja maaüksuse detailplaneering, millega nähti ette Raja kinnistu jagamine 42 elamumaa sihtotstarbega, 2 sotsiaalmaa sihtotstarbega, 1 tootmismaa sihtotstarbega ning 1 veekogude maa sihtotstarbega katastriüksuseks. Praeguseks hetkeks on Raja kinnistu jagatud vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Käesoleva korraldusega algatatava detailplaneeringu sisuliseks eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringuga välja töötatud tehnovõrkude lahenduse muutmine ning ühe tootmismaa sihtotstarbega katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks ja sellele ehitusõiguse määramine.

Paldiski linna üldplaneeringu järgi on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks elamureservmaa. Koostatud detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 10.06.2016-30.06.2016 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel  http://paldiski.ee/index.php?id=10604. Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
 

Teade Väike-Pakri sadama detailplaneeringu vastuvõtmisest ning planeeringu ja selle KSH aruande eelnõu avalikustamisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 201 vastu võetud „Väike-Pakri sadama detailplaneeringu“ (OÜ Corson töö nr 1412) ja selle KSH aruande avaliku väljapaneku.
Planeeringuala koosneb 5,0ha suurusest Väike-Pakri sadama kinnistust ja selle lähialast. Sadama asukoht on määratud Pakri saarte üldplaneeringuga ning planeeringuga kavandatav on sellega kooskõlas.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks maaüksust :
- Positsioon 1 ehitusõigusega 50% tootmismaa, 50% ärimaa, hoonestusalune pind kokku 1200m2, 28 kaikohaga sadam, ramp, slipp, hoonete kõrgused kuni 15m (sadamahoone 8,0m, elling 15,0m, abihoone 5,0m, kämpingud 3,5m). Planeeringualal taastatakse sadam, ehitatakse välja sadamahoone, sadama elling, saare tegevusi toetav abihoone, milles saab asuda ka esmatarbekaupade müügipunkt ja ööbimisvõimalused saare külastajatele. Lisaks nähakse ette ehitusmaht saare elu ja ajalugu kujutavale muuseumihoonele.
- Positsioon 2 100% teemaa, mida ei hoonestata.
Detailplaneeringuga ja selle KSH aruande eelnõuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 10.06.2016-30.06.2016 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel http://paldiski.ee/index.php?id=10604.  Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 14.01.2016 korraldusega nr 15 vastu võetud Paldiski linnas Jaani tee 1, Jaani tee 2, Tallinna mnt 42 maaüksuste ja lähiala (endine Põlde IV kinnistu) detailplaneeringu (OÜ Hirundo töö nr 11199) avaliku väljapaneku.

Planeeringuala hõlmab Jaani tee 1, Jaani tee 2, Tallinna mnt 42 maaüksuseid ja nende lähiala. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on koos lähialaga ca 6 ha. Planeeritav maa-ala paikneb Pakri poolsaare kaguosas Tallinn-Paldiski maantee (T-8) Tallinn-Paldiski, Jaani tee ja Ingeri tee ristmiku vahetus läheduses.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavasse alasse jäävate maaüksuse piiride korrigeerimine, tootmis- ja ärimaa kruntidele ehitusõiguse määramine hoonete rajamisemiseks, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.Tegemist on osaliselt kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutva planeeringuga, kus riigimaanteest põhjas paikneval planeeringuala osal kavandatakse üldplaneeringus määratud loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastus juhtotstarbe asemel äri-ja tootmismaa kasutusotstarvetega maaüksuste moodustamist. Lõuna pool vastab planeeringu lahendus üldplaneeringus määratud ettevõtluse reservmaa juhtfunktsioonile. Paldiski Linnavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringuga tehtav ettepanek üldplaneeringu muutmiseks antud asukohas antud mahus on põhjendatud ning võimalik. Detailplaneeringu kehtestamisel tekib Tallinn-Paldiski maantee, Jaani tee ja Ingeri tee ristmiku piirkonda koos Tallinna mnt 40 arendusega logistiliselt loogiline ettevõtlusala.

Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 05.02.2016-04.03.2016 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel (SIIN). Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee

Rae tn 17 kinnistul olemasoleva ärihoone laienduse projekteerimiseks väljastatavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus teavitab haldusmenetluse seaduse § 47 lõikest 2 tulenevalt projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Paldiski linnas Rae tn 17 kinnistul.
Rae tn 17 kinnistut puudutavate projekteerimistingimuste sisuks on kinnistul asuva olemasoleva ärihoone laiendamine. Laiendamise tulemusena kavandatav ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab selle hoonestuslaadi. Kavandatav olemasoleva otstarbe säilitamine on kooskõlas Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näeb Rae tn 17 kinnistu osas ette kaubandus-, teenindusettevõtete ja büroohoonete maa juhtfunktsiooni.
Paldiski Linnavalitsus korraldab eelpool nimetatud projekteerimistingimuste eelnõu ja nende aluseks olnud taotluste avaliku väljapaneku ajavahemikul 11.01 – 17.01.2016. Avalikustamise olevate eelnõude ja taotluste kohta on võimalik Paldiski Linnavalitsusele avaldada arvamusi kuni avaliku väljapaneku lõpuni e-posti aadressil paldiski@paldiski.ee või tavapostiga aadressil Rae tn 38, Paldiski 76806.

Rae tn 17 projekteerimistingimuste eelnõu

Rae tn 17 projekteerimistingimuste taotlus

 

Sambla tee 15 kinnistule aiamaja ja seda teenindavate abihoonete projekteerimiseks väljastatavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus teavitab haldusmenetluse seaduse § 47 lõikest 2 tulenevalt projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Paldiski linnas Sambla tee 15 kinnistul.
Sambla tee 15 kinnistut puudutavate projekteerimistingimuste sisuks on kinnistule aiamaja ja selle abihoonete püstitamine. Kavandatavad ehitised sobituvad mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab selle hoonestuslaadi. Tegemist on olemasoleva suvila ja üksikelamute piirkonnaga. Kavandatav otstarve on kooskõlas Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näeb Sambla tee 15 kinnistu osas ette elamu reservmaa juhtfunktsiooni.
Paldiski Linnavalitsus korraldab eelpool nimetatud projekteerimistingimuste eelnõu ja nende aluseks olnud taotluste avaliku väljapaneku ajavahemikul 11.01 – 17.01.2016. Avalikustamise olevate eelnõude ja taotluste kohta on võimalik Paldiski Linnavalitsusele avaldada arvamusi kuni avaliku väljapaneku lõpuni e-posti aadressil paldiski@paldiski.ee või tavapostiga aadressil Rae tn 38, Paldiski 76806.

Sambla 15 projekteerimistingimuste eelnõu


Projekteerimistingimuste taotlus_Sambla tee 15

Teade PAKRI teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avaliku arutelu toimumisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus on läbi viinud Paldiski Linnavalitsuse 25.08.2015 korraldusega nr 262 vastu võetud „Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu Saariku, Loo ja Uustalu maaüksustel ja nende lähialal“ (OÜ NXXN töö nr 022_PDKI) ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1796/13) avaliku väljapaneku
Detailplaneeringuga sai tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 14.09.2015-14.10.2015 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN (avalikustamisel olnud variant).
Väljapaneku käigus laekus Terviseametilt planeeringulahenduse kohta arvamus, mistõttu tuleb korraldada avalikustamisel olnud planeeringu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu.

Paldiski Linnavalitsus teavitab, et Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu Saariku, Loo ja Uustalu maaüksustel ja nende lähialal ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimub 30. novembril 2015 algusega kell 16:00 Paldiski Vene kooli aulas aadressil Peetri tn 26, Paldiski linn.

Terviseameti poolt esitatud arvamus

Paldiski linna seisukoht Terviseameti arvamusele

Täiendatud planeeringu seletuskiri vastavalt Terviseameti arvamusele

Täiendatud planeeringu KSH aruande eelnõu vastavalt Terviseameti arvamusele

 

Teade detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avaliku arutelu toimumisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus on läbi viinud Paldiski Linnavalitsuse 25.08.2015 korraldusega nr 263 vastu võetud „Paldiski linnas Selja kinnistu detailplaneeringu“ (AS K-Projekt töö nr 11199) ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu (koostaja OÜ Adepte) avaliku väljapaneku.
Detailplaneeringuga sai tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 14.09.2015-16.01.2014 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN.
Väljapaneku käigus laekus Kaitseministeeriumilt täiendav kooskõlastus. Samuti laekus naaberkinnistu Riomäe omanikult kirjalik arvamus, mistõttu tuleb korraldada avalikustamisel olnud planeeringu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu.

Paldiski Linnavalitsus teavitab, et Selja kinnistu detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimub 09. novembril 2015 algusega kell 16:00 Paldiski Vene kooli aulas aadressil Peetri tn 26, Paldiski linn.

Avalikustamisel laekunud arvamus (Riomäe kinnistu omanik)

Avalikustamisel laekunud täiendav kooskõlastus (Kaitseministeerium)

Avaliku arutelu protokoll

Kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks Tikri tn 4 ja Tikri tn 6 kinnistute osas väljastatavate projekteerimistingimuste eelnõude avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus teavitab haldusmenetluse seaduse § 47 lõikest 2 tulenevalt projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Paldiski linnas Tikri tn 4 ja Tikri tn 6 kinnistutel.

Tegemist on kehtivat aiandusühistu Tikker territooriumi kohta koostatud Pallase 19 detailplaneeringut (koostaja OÜ Disarek, 2005a) täpsustavate projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste sisu seisneb planeeringualasse kuuluvate Tikri tn 4 ja Tikri tn 6 kruntide hoonestusala nihutamises selliselt, et kinnistutel asuvad olemasolevad väikeelamud jääksid hoonestusalale ning neid oleks võimalik seadustada. Kirjeldav skeem on lisatud projekteerimistingimuste eelnõudele.
 
Paldiski Linnavalitsus korraldab „Projekteerimistingimuste väljastamine Paldiski linnas Pallase 19 (AÜ Tikker) detailplaneeringu täpsustamiseks Tikri tn 4 kinnistu osas“ ja „Projekteerimistingimuste väljastamine Paldiski linnas Pallase 19 (AÜ Tikker) detailplaneeringu täpsustamiseks Tikri tn 6 kinnistu osas“ eelnõude ja nende aluseks olnud taotluste avaliku väljapaneku ajavahemikul 28.09 – 11.10.2015. Dokumentidega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, II korrus Linnavalitsuse tööajal või Paldiski linna kodulehel (vt allpool). Avalikustamise olevate eelnõude ja taotluste kohta on võimalik Paldiski Linnavalitsusele avaldada arvamusi kuni avaliku väljapaneku lõpuni e-posti aadressil paldiski@paldiski.ee või tavapostiga aadressil Rae tn 38, Paldiski 76806.

Projekteerimistingimuste väljastamine Paldiski linnas Pallase 19 (AÜ Tikker) detailplaneeringu täpsustamiseks Tikri tn 4 kinnistu osas - EELNÕU
Projekteerimistingimuste väljastamine Paldiski linnas Pallase 19 (AÜ Tikker) detailplaneeringu täpsustamiseks Tikri tn 6 kinnistu osas - EELNÕU
 

Projekteerimistingimuste taotlus - Tikri tn 4

Projekteerimistingimuste taotlus - Tikri tn 6

Kehtiv Pallase 19 kinnistu detailplaneering

 

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ning detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avalikustamisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 25.08.2015 korraldusega nr 263 vastu võetud „Paldiski linnas Selja kinnistu detailplaneeringu“ (AS K-Projekt töö nr 11199) ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu (koostaja OÜ Adepte) avaliku väljapaneku.
Detailplaneeringuala hõlmab Paldiski linnas Selja kinnistut (58001:004:0034). Planeeringuala suurus on ca 16,41 ha. Kinnistu piirneb põhjast Kadaka tee ning Pakri maastikukaitsealaga. Idast ja lõunast piirneb kinnistu reformimata riigimaaga ning läänest maatulundusmaa sihtotstarbega Riomäe kinnistuga.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Selja kinnistule (58001:004:0034) tuulepargi (3 tuulikut) rajamine, vajadusel uute kruntide moodustamine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Katastriüksuse senine sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringuga on määratud lisada 5% töötmismaa sihtotstarvet vastavalt 95% maatulundusmaa ning 5% tootmismaa. Lisaks maksimaalselt 3 tuulikule on kinnistule antud ehitusõigus 1 hoone (tuulikuid teenindav alajaam) püstitamiseks.

Paldiski linna üldplaneeringu järgi on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks looduslik haljasmaa ja kaitsehaljastus. Lisaks asub planeeringuala piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku tuumalal. Algatatud planeering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev seetõttu, et alale ei ole üldplaneeringuga määratud taastuvenergia tootmist. Ala asub olemasoleva tuulepargi naabruses ning tulenevalt keskkonnamõju hindamise tulemustest on kinnistu tuulikute püstitamiseks sobilik.

Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 14.09.2015-14.10.2015 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel (vt allpool). Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee

Vastuvõtmise korraldus: AVA

Dertailplaneeringu seletuskiri: AVA
Detailplaneeringu joonised: AVA

KSH aruande eelnõu: AVA

Kooskõlastuste kokkuvõte asub seletuskirja lõpus olevas tabelis.

 

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ning detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avalikustamisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 25.08.2015 korraldusega nr 262 vastu võetud „Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu Saariku, Loo ja Uustalu maaüksustel ja nende lähialal“ (OÜ NXXN töö nr 022_PDKI) ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1796/13) avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringuala hõlmab Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksuseid ja selle lähialas olevat reformimata riigimaad. Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskel Vana-Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ja selle ääres. Linnulennult ca 3km kaugusel linna keskusest. Planeeringuala suuruseks, mille moodustab planeeritavate kruntide pindalad kokku on 58,7ha.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (majutus, kaubandus, vaba aja veetmine). Kavas on rajada ühtse arhitektuuriga keskkonnasõbralik, energiatõhusa hoonestusega ja aruka maja ning nutika energiavõrgu tehnoloogiatel põhinev linnak. Arendaja eesmärgiks on välja arendada teadus- ja tööstusparki varustav oma energiavõrk, mis kasutab taastuvenergia allikaid – tuul, päike, maasoojus, biokütus jms. Planeeringuga antakse ehitusõigus maksimaalselt 5 tuuliku püstitamiseks.
 
Detailplaneering on maakasutuslikult kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringus on planeeritavas piirkonnas ette nähtud elamu reservmaa ning loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsioonid. Üldplaneeringu muudatus seisneb eelkõige elamu reservmaa juhtfunktsiooni muutmises tootmismaa, laohoonete maa, kaubandus, tenindus- ja büroohoonete maa, aga ka teemaa juhtfunktsiooniks. Kehtiv looduslik haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsiooni jääb suures osas kehtima välja arvatud neid läbiva tee- ja tehnovõrkude koridoride ulatuses. Lisaks maakasutusfunktsioonide erinevustele kehtiva üldplaneeringuga, on detailplaneeringuga kavandatud alale 5-st tuulikust koosneva tuulepargi rajamine. Kehtivas üldplaneeringus sellesse piirkonda tuulikute kavandamist ei ole ette nähtud.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 14.09.2015-14.10.2015 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel (vt allpool). Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee

Vastuvõtmise korraldus: AVA

Detailplaneeringu seletuskiri: AVA
Detailplaneeringu joonised: AVA

KSH aruanne: AVA
KSH aruande lisad:
KSH programm
Taimkatte inventuur
Maastikuanalüüs

Kooskõlastused ja nende kokkuvõte asub seletuskirja lõpus olevas tabelis

Illustratsioon 1
Illustratsioon 2

 

„Harjumaal Paldiski linnas Väike-Pakri sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja detailplaneeringu eskiisi tutvustava avaliku väljapaneku ning sellele järgneva avalik arutelu toimumisest.

Detailplaneering ja selle KSH on algatatud Paldiski Linnavalitsuse 08.04.2010 korraldusega nr 99. Lähteülesanne on kinnitatud 05.08.2014 korraldusega nr 264.

Väike-Pakri saarel asuv planeeringuala koosneb 5,0 ha Väike-Pakri kinnistust (katastritunnus 58001:009:0036)  ja selle lähialast.  Sadama asukoht on määratud Pakri saarte üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine väikesadama väljaehituseks, mis loob eeldused Pakri saarte arenguvõimalusteks; juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine, heakorrastuse määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Sadam on mõeldud eelkõige Väike-Pakri saare elanikkonna ja turistide teenindamiseks. Planeering käsitleb loodava sadama territooriumi ja akvatooriumi. Detailplaneering vastab kehtivale Pakri saarte üldplaneeringule.
Detailplaneeringu rakendamisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 6790600, e-post: paldiski@paldiski.ee) ja kehtestaja Paldiski Linnavolikogu (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 6790600, e-post: paldiski@paldiski.ee).
Detailplaneeringu koostaja on Corson OÜ (registrikood 10006729, Laki 14A – 704, 10621 Tallinn). Kontaktisik: Toomas Liiv, tel: 5653373, e-post: toomas@corson.ee.
KSH programmi ja detailplaneeringu eskiisi, lähteülesande ning muude asjakohaste dokumentidega saab tutvuda ajavahemikul 19.01.2015 kuni 01.02.2015 Paldiski Linnavalitsuses tööajal ja Paldiski linna koduleheküljel SIIN.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult nii tava- kui ka elektriposti teel Paldiski Linnavalitsusele kuni avaliku väljapaneku lõpuni.

KSH programmi ja detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 03.02.2015 algusega kl 15:00 Paldiski vene kooli aulas (Peetri tn 26, Paldiski linn).

Teade Paldiski linnas Peetri tn 5a, 7, 7b ja 9 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmisest ning avalikustamisest

Paldiski Linnavalitsuse 06.01.2015 korraldusega nr 6 on Paldiski linnas Peetri tn 5a, 7, 7b ja 9 kinnistute detailplaneering vastu võetud ning suunatud avalikustamisele.
Planeeringuala asub Paldiski linna keskuse edelaosas Peetri tänava ning raudtee vahelisel alal, mis hõlmab Peetri tn 5a (katastritunnus 58001:002:0136), 7 (katastritunnus 58001:002:0040), 7b (katastritunnus 58001:002:0090), 9 (katastritunnus 58001:002:0100) kinnistuid ning ala suuruseks on ca 1,8 ha. Tegemist on Paldiski põhjasadamaga vahetult piirneva ning sadama tegevusega tihedalt seotud piirkonnaga.
Detailplaneeringu eesmärgiks on  Peetri tn 7, 7b ja 9 kinnistute maksimaalse hoonestuskõrguse suurendamine 28 meetrini ning Peetri tn 5a kinnistule parkimisala ja Peetri tn 7 kinnistu tarbeks juurdepääsu rajamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneering ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneering näeb planeeringuala ulatuses ette sadamamaa ja raudteeliikluse reservmaa juhtfunktsiooni.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 27.01.2015-09.02.2015 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Paldiski Linnavalitsusele kirja teel aadressile Rae tn 38, Paldiski linn või e-posti aadressil paldiski@paldiski.ee
 

Paldiski linnas Peetri tn 5a, 7, 7b, 9 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu korraldamisest

Paldiski Linnavalitsus korraldab:

Paldiski linnas Peetri tn 5a, 7, 7b, 9 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu. Detailplaneering on algatatud Paldiski Linnavalitsuse 03.04.2014. a korraldusega nr 110 ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 24.04.2014 korraldusega nr 143.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Peetri tn 7, 7b ja 9 kinnistute maksimaalse hoonestuskõrguse suurendamine 28 meetrini ning Peetri tn 5a kinnistule parkimisala ja Peetri tn 7 kinnistu tarbeks juurdepääsu rajamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Planeeringuala hõlmab Peetri tn 5a (katastritunnus 58001:002:0136), 7 (katastritunnus 58001:002:0040), 7b (katastritunnus 58001:002:0090), 9 (katastritunnus 58001:002:0100) kinnistuid ning selle suuruseks on ca 1,8 ha. Planeeringuala piirneb vahetult loodes sadama territooriumiga (ala ise on selle lõunapoolne osa), edelast raudteega, lõuna-kagu suunast raudteejaamaga ning ida-kirde suunast Peetri tänavaga. Algatatav planeering ei ole Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 11.08 – 17.08.2014 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel SIIN või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ning eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 18.08.2014 kell 15:00 Paldiski Linnavolikogu saalis aadressil Paldiski linn, Rae tn 38, II korrus.

Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu. Detailplaneering on algatatud Paldiski Linnavalitsuse 24.01.2013. a korraldusega nr 24  ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 28.03.2013 korraldusega nr 106.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid. Paldiski lahe ja nimetatud äri- ja tootmismaa kruntide vahele on planeeringuga kavas moodustada üldkasutatava maa sihtotsarbega maaüksus. Lisaks on planeeringu eesmärkideks ehitusõiguse määramine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 25 ha. Planeeringuala piirneb põhjast reformimata riigimaaga, idast Majaka tee 2 ja Majaka tee 2b kinnistutega, mida kasutatakse laoplatsidena. Lõunast piirneb planeeringuala Salavat Julajevi teega ja läänest Paldiski lahega. Planeering ei ole Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 09.06 – 15.06.2014 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel SIIN või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
 
Detailplaneeringu lähteseisukohti ning eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 17.06,2014 kell 15:00 Paldiski vene põhikooli aulas aadressil Peetri tn 26, Paldiski.

Tuulepargi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Paldiski Linnavalitsuse 20.03.2014 korraldusega nr 98 on Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu (58001:003:0048) detailplaneering (koostaja OÜ Disarek) vastu võetud ning suunatud avalikustamisele Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine ning juurdepääsude lahendamine. Detailplaneering ei ole Paldiski linna kehtivat üldplaneeringut muutev. Planeeritava ala suurus on ca 252ha.

Planeeringulahendus näeb ette olemasoleva Tuulepargi katastriüksuse pindalaga 2521079m2 jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks pindaladega 852872m2 ja 1668207m2 ning kolme paralleelse sihtotstarbega – maatulundusmaa 90%, tootmismaa 5% ja transpordimaa 5%.
Sama ala kohta on varem koostatud ja Paldiski Linnavalitsuse 12. august 2009 korraldusega nr 257 kehtestatud „Paldiski linnas maaüksuste katastritunnustega 58001:003:0048 ja 58001:003:0029 detailplaneering“ (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 631(963). Kogu viimati nimetatud planeeringuga määratud ehitusõigus jääb kehtima, täiendavat ehitusõigust ei määrata. Vastuvõetava planeeringuga moodustatavate kruntide sihtotstarvete määramisel on lähtutud varem kehtestatud detailplaneeringust.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 07.04.2014-20.04.2014 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel käseoleva teate all. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Paldiski Linnavalitsusele kirja teel aadressile Rae tn 38, Paldiski linn või e-posti aadressil paldiski@paldiski.ee
 
 
 

Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneeringu ja Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise kohta

Paldiski Linnavalitsus korraldasPaldiski Linnavalitsuse 07.01.2014 korraldusega nr 4 vastu võetud „Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu“ (OÜ KAT-arhitektid töö nr T02/2013) avaliku väljapaneku perioodil 27.01.2014 - 09.02.2014. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus naabruses asuvate kinnistute omanikelt vastuväiteid. Tulenevalt planeerimisseaduse § 21 lõikest 1 korraldab Paldiski Linnavalitsus avaliku väljapaneku ajal laekunud vastuväidete arutamiseks „Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu“ avaliku arutelu 24.03.2014 kell 16:00 asukohaga Paldiski linn, Peetri tn 26 Paldiski Vene kooli aulas.
Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava äärse aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab 760m2 suurust Kummeli tn 6 kinnistut ja lähiala.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb antud alal ette pereelamumaa juhtotstarbe.
 
Teade detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise kohta
 
Paldiski Linnavalitsus korraldasPaldiski Linnavalitsuse 07.01.2014 korraldusega nr 5 vastu võetud „Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneeringu“ (OÜ KAT-arhitektid töö nr T02/2013) avaliku väljapaneku perioodil 27.01.2014 - 09.02.2014. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus naabruses asuvate kinnistute omanikelt vastuväiteid. Tulenevalt planeerimisseaduse § 21 lõikest 1 korraldab Paldiski Linnavalitsus avaliku väljapaneku ajal laekunud vastuväidete arutamiseks „Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneeringu“ avaliku arutelu 24.03.2014 kell 16:30 asukohaga Paldiski linn, Peetri tn 26 Paldiski Vene kooli aulas.
Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava äärse aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab 1452m2 suurust Kummeli tn 4 kinnistut ja lähiala.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb antud alal ette pereelamumaa juhtotstarbe.

Vanaaseme kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 05.02.2014 korraldusega nr 41 vastu võetud „Vanaaseme kinnistu detailplaneeringu“ (OÜ Maaplaneeringud töö nr 351-11) avaliku väljapaneku.

Planeeringuala paikneb Paldiski linna idapiiri lähedal Tallinn-Paldiski maantee ja Vana-Tallinna maantee vahelisel alal. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 17 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vanaaseme kinnistu kruntideks jagamine, planeeritud kruntidele ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringu sisuline eesmärk on planeeritava kinnistu ulatuses elamupiirkonna arendamine. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas kehtiva linna üldplaneeringu põhilahendusega, millega on planeeritaval alal „Kersalu“ elamupiirkonna jaoks määratud elamu reservmaa juhtfunktsiooniga ala.
Planeeringuga on kavandatud 15 uut elamumaakrunti üksikelamu ja abihoonete püstitamise õigusega. Lisaks on planeeritud 5 üldkasutatava maa kinnistut, mis jäävad looduslikku seisu eelkõige looduses vaba aja veetmise eesmärgil, aga ka eelpool kirjeldatud kinnistute teenindamiseks 2 tootmismaa (tuletõrje veemahuti ja perspektiivse reoveepumpla ning puurkaevu rajamiseks) ja 3 transpordimaa maaüksust juurdepääsude tagamiseks. Detailplaneeringu põhieesmärgist eraldi on planeeringuga tehtud ettepanek moodustada kaitsealuse maa sihtotstarbega maaüksus planeeritavale alale ulatuva Pakri maastikukaitseala ulatuses ning täielikult Tallinn-Paldiski riigimaantee sanitaarkaitsevööndisse jääv ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus.
Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 03.03.2014-16.03.2014 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN. Ettepanekuid ning märkuseid saab esitada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee
 

Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu avalik arutelu

Paldiski Linnavalitsus korraldas Paldiski Linnavalitsuse 03.12.2013 korraldusega nr 403 vastu võetud „Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu“ (K-Projekt AS töö nr 08046) avaliku väljapaneku perioodil 02.01.2014 - 16.01.2014. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus naabruses asuvate kinnistute omanikult vastuväide. Tulenevalt planeerimisseaduse § 21 lõikest 1 korraldab Paldiski Linnavalitsus avaliku väljapaneku ajal laekunud vastuväidete arutamiseks „Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu“ avaliku arutelu 10.02.2014 kell 16:00 asukohaga Paldiski linn, Peetri tn 26 Paldiski Vene kooli aulas.

Planeeringuala asub Paldiski linnas T-8 Tallinn – Paldiski maantee, Keila-Paldiski 110kV kaabelliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuval reformimata riigimaa. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 3,5 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu moodustamine ning sellele ehitusõiguse määramine Kiili-Paldiski D-kategooria gaasitorustiku ekspluateerimiseks vajaliku kompressorjaama ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste määramine ja lahendamine.

 kehtestatud „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” teemaplaneeringuga määratletud kompressorjaama asukohale.

Paldiski linnas Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalikustamisest

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse 07.01.2014 korraldusega nr 4 vastuvõetud „Paldiski linnas Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu“ (OÜ KAT-arhitektid töö nr T01/2013) avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette pereelamumaa juhtfunktsiooni. Planeeritava kinnistu suurus on 760m2.
Detailplaneeringuga on eraldatud olemasolevast Kummeli tn 6 kinnistust 160m2 suurune transpordimaa krunt, mille eesmärgiks on laiendada Kummeli tänava ala ühistu üldkoosolekute korraldamiseks, parkimiseks vms. Alles jääb 600m2 Kummeli tn 6 kinnistu ehitusõigusega 1 üksikelamu ja 2 abihoone püstitamiseks hoonetealuse pinnaga kuni 180m2.
Detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 27.01 – 09.02.2014 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/ või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.

Paldiski linnas Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsuse 07.01.2014 korraldusega nr 5 vastuvõetud „Paldiski linnas Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneeringu“ (OÜ KAT-arhitektid töö nr T02/2013) avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette pereelamumaa juhtfunktsiooni. Planeeritava kinnistu suurus on 1452m2.
Detailplaneeringuga on eraldatud olemasolevast Kummeli tn 4 kinnistust 226m2 suurune transpordimaa krunt, mille eesmärgiks on laiendada Kummeli tänava ala ühistu üldkoosolekute korraldamiseks, parkimiseks vms. Alles jääb 1226m2 suurusega Kummeli tn 4 kinnistu ehitusõigusega 1 üksikelamu ja 2 abihoone püstitamiseks hoonetealuse pinnaga kuni 200m2.
Detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 27.01 – 09.02.2014 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/ või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.

Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 03.12.2013 korraldusega nr 403 vastu võetud „Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu“ (K-Projekt AS töö nr 08046) avaliku väljapaneku.

Planeeringuala asub Paldiski linnas T-8 Tallinn – Paldiski maantee, Keila-Paldiski 110kV kaabelliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuval reformimata riigimaa. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 3,5 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu moodustamine ning sellele ehitusõiguse määramine Kiili-Paldiski D-kategooria gaasitorustiku ekspluateerimiseks vajaliku kompressorjaama ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste määramine ja lahendamine.
Detailplaneeringu ala vastab Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 66 kehtestatud „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” teemaplaneeringuga määratletud kompressorjaama asukohale. Nimetatud teemaplaneeringuga täpsustati kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut, millest lähtuvalt ei ole detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 02.01.2014-16.01.2014 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või SIIN. Ettepanekuid ning märkuseid saab esitada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee

Lõuna tn 6b kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 14.10.2013 korraldusega nr 389 vastu võetud „Lõuna tn 6b kinnistu detailplaneeringu“ (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1768/12) avaliku väljapaneku. Planeeritav ala hõlmab Lõuna tn 6b (58001:005:0120) maaüksust ning osaliselt Majaka harutee T1 (58001:002:0287) ning Harutee lõik 2 (58001:005:0318) maaüksusi.

Planeeringuala piirneb läänest raudteega (Majaka harutee), põhjast ja idast suvila- ja aianduskooperatiividega asustatud aladega, lõunast tootmisalaga. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 17,5 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, krundi kasutamise sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse ja kommunikatsioonide lahendamine, haljastuse ja keskkonna- ja riskialaste aspektide, kujade, heakorra, servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Planeeringualas on kavas laiendada olemasolevat äri- ja tootmistegevust, võimaldada juurdepääs planeeritavate kruntideni ning näha ette vajadusel lisa raudteeharud koos kauba laadimise platvormidega.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb kogu planeeringuala ulatuses ette tootmismaa või raudtee maa juhtfunktsiooni. Kavandatud tootmismaa kruntide eraldamiseks aianduskooperatiividena kasutatavast elamumaast on ette nähtud kõrghaljastatud puhvertsoon.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 02.12.2013-16.12.2013 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN.

Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 17.10.2013 korraldusega nr 355 vastu võetud „Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneeringu“ (Sweco Projekt AS töö nr 12410-0034) avaliku väljapaneku. Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare kirderannikul Lahepere lahe kaldal, mere ja Kadaka tee vahelisel alal Planeeringuala suuruseks on ca 43 ha ja see hõlmab järgmisi katastriüksuseid (tervikuna): Pakrineeme (58001:003:0271), Väike-Pakrineeme (58001:003:0011), Male (58001:003:0287) ja Ubaniidi (58001:003:0278). Maakorralduse nõuetest tulenevalt on planeeringualasse haaratud ka ca 23 000 m2 suurune osa riigile kuuluvast Ubaniidi 1 kinnistust.

Detailplaneeringu eesmärgiks on LNG terminali püstitamiseks ehitusõiguse määramine kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste määramine ja lahendamine.
 
Planeeringuga kavandatakse taristu, mis on vajalik LNG tankerite vastuvõtmiseks, veeldatud maagaasi hoiustamiseks, aurustamiseks, gaasivõrku suunamiseks ning muus vormis tarnimiseks. Maa-ala on planeeritud jagada 3 tootmismaa, 1 loodusliku haljasmaa, 1 sadamamaa ning üheks transpordimaa krundiks.
 
Detailplaneering vastab Paldiski Linnavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 51 kehtestatud „Paldiski LNG terminali” teemaplaneeringule. Nimetatud teemaplaneeringuga täpsustati kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut, millest lähtuvalt ei ole vastuvõetud detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 04.11.2013 - 04.12.2013 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või SIIN.

Vana-Tallinna mnt 22 detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 10.10.2013 korraldusega nr 343 vastu võetud „Vana-Tallinna mnt 22 detailplaneeringu“ (OÜ Maaplaneeringud töö nr 350-11) avaliku väljapaneku. Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare idaosas Vana-Tallinna maantee ääres üldplaneeringu järgsete Kersalu ja Leetse elamupiirkondade vahel. Planeeritava Vana-Tallinna mnt 22 (katastritunnus 58001:006:0025) kinnistu suuruseks on 42668m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu jagamine 4 kinnistuks, sh 3 ehitusõigusega kinnistuks üksikelamu püstitamise eesmärgil ning 1 maatulundusmaa kinnistuks, kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneering on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsiooni. Planeeritav kinnistu paikneb vahetult kahe ulatusliku elamureservmaa juhtfunktsiooniga piirkonna vahel.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 28.10.2013-24.11.2013 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN.

Lõuna tn 6b kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski linnas Lõunda tn 6b kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu. Detailplaneering on algatatud Paldiski Linnavolikogu 21.11.2006 otsusega nr 77 ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 27.11.2006 korraldusega nr 542.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lõuna tn 6b maaüksusele ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, kruntide moodustamine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette tootmismaa juhtfunktsiooni. Planeeritava ala hõlmab lisaks planeeritavale kinnistule ka selle lähiümbrust ning selle suurus on ca 17,5 ha.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 21.10 – 27.10.2013 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel SIIN või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ning eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 04.11.2013 kell 14:00 Pakri Plaza koosolekute saalis aadressil Rae tn 38, Paldiski 0-korrusel.
 

Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiisi teistkordne avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski linnas teistkordse Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu. Detailplaneering on algatatud ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 19.10.2012 korraldusega nr 311.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette pereelamumaa juhtfunktsiooni. Planeeritava kinnistu suurus on 760m2.
Täiendatud detailplaneeringu eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 14.10 – 21.10.2013 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel SIIN või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.

Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneeringu eskiisi teistkordne avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski linnas teistkordse Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneeringu eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku eelmisel avalikustamisel esitatud ettepanekute alusel muudetud lahendusega. Detailplaneering on algatatud ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 19.10.2012 korraldusega nr 310. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette pereelamumaa juhtfunktsiooni. Planeeritava kinnistu suurus on 1452m2.

Täiendatud detailplaneeringu eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 14.10 – 21.10.2013 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel SIIN või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
 

Paldiski linnas Koka, Tralli 2, Tallinna mnt 16 ja Tallinna mnt 18 kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustav avalik väljapanek ning avaliku arutelu.

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski linnas Koka, Tralli 2, Tallinna mnt 16 ja Tallinna mnt 18 kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu. Detailplaneering on algatatud Paldiski Linnavalitsuse 06.05.2010 korraldusega nr 140 ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 06.05.2010 korraldusega nr 141.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-alal uute kruntide moodustamine, osaliselt maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on planeeritaval alal Paldiski Lõunasadama tööstuspargi arendamine - Paldiski Lõunasadamaga piirnevale alale nähakse ette kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus. Arendatavas tööstuspargis kavandatakse erineva suurusega krundid äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, lahendatakse tööstuspargi sisene teede ja kommunikatsioonide võrgustik, raudteeühendus ning sadevee ärajuhtimine alalt. Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni. Planeeritava ala suurus on ca 24 ha.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 02.08 – 11.08.2013 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel SIIN või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ning eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 12.08.2013 kell 15:00 Pakri Plaza koosolekute saalis aadressil Rae tn 38, Paldiski 0-korrusel.

Sarve tee 2 detailplaneerinegu avalikustamisest

Paldiski Linnavalitsus korraldabPaldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 11.07.2013 korraldusega nr 234 vastu võetud „Sarve tee 2 detailplaneeringu“ (OÜ Maart töö nr 951/11) avaliku väljapaneku. Planeeritav ala hõlmab Sarve tee 2 maaüksust (58001:005:0153).

Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava ümbruses asuvas aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala suuruseks on kokku 696m2.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavale kinnistule ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks, juurdepääsu ja parkimiskorralduse määrmaine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude planeerimine ja kaitsevööndite määramine.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb antud alal ette elamureservmaa juhtfunktsiooni.
Planeeringuga nähakse ette planeeritavale kinnistule ehitusõigus 1 pereelamu ning 1 abihoone püstitamiseks. Parkimine on ette nähtud krundisiseselt. Krundi veevarustus on ette nähtud liitumisena Paldiski linna ühisveevärki. Olmekanalisatsioon on lahendatud kogumismahuti baasil. Elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 26.07.2013-09.08.2013 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/.

 

Pallase 16, 18 ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamisest

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 04.07.2013 korraldusega nr 217 vastu võetud „Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneeringu“ (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1573/11) avaliku väljapaneku. Planeeritav ala hõlmab järgmisi maaüksusi: Pallase piirkond 16 (kü 58001:005:0243) 100% sihtotstarbeta maa; Pallase piirkond 18 (kü 58001:005:0244) 100% sihtotstarbeta maa; Rae põik lõik 10 (kü 58001:005:0319) 100 % transpordimaa; Majaka harutee T4 (kü 58001:001:0126) 100 % transpordimaa; Majaka harutee T3, osaliselt (kü 58001:001:0121) 100 % transpordimaa; Rae tänav, osaliselt (kü 58001:001:0289) 100 % transpordimaa; Lõuna tn 1 (kü 58001:005:0140) 100% elamumaa; Lõuna tn 2 (kü 58001:005:0150) 100% elamumaa; Lõuna tn 3 (kü 58001:005:0160) 100% elamumaa; Lõuna tn 4 (kü 58001:005:0060) 100% elamumaa; Lõuna tn 5 (kü 58001:005:0070) 100% elamumaa; Lõuna tn 6 (kü 58001:005:0050) 100% elamumaa; Tallinna mnt 5 (kü 58001:005:0011) 95% tootmismaa ja 5% transpordimaa; Rae põik 2 (kü 58001:001:0123) 100% sihtotstarbeta maa; Rae tn 1d (kü 58001:001:0145) 95% tootmismaa ja 5% transpordimaa. Lisaks hõlmab planeeringuala Rae põik 10 katastriüksusega piirnevat riigimaa tükki ja osaliselt Pallase piirkond 16 ja 18 üksusega piirnevat reformimata riigimaa tükki.

Planeeringuala paikneb linna äärealal, selle lõunaosa lõikab Tallinn – Paldiski riigimaantee ja Rae tänav. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 29 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva Alexela Terminali AS kütuseterminali mahutipargi laiendamine - vedelgaasi mahutipargi (LPG) laiendamine 120 000m3 ulatuses ja vedelkütuste mahutipargi laiendamine 110 000 m3 ulatuses ning olemasolevate katastriüksuste uuteks äri- ja tootmismaa kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, liikluskorralduse ja kommunikatsioonide lahendamine, haljastuse ja keskkonna- ja riskialaste aspektide, kujade, heakorra, servituutide ja muude kitsenduste lahendamine.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele ja on heas kooskõlas linna arengukavaga.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 19.07.2013-02.08.2013 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljelSIIN.
Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.08.2013 algusega kell 17:00 Pakri Plaza koosolekute saalis aadressil Rae tn 38, Paldiski linn 0 korrus.

Paldiski linnas Pallase piirkond 10 ja Pallase piirkond 12a kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, Paldiski linn, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 11.01.2013 korraldusega nr 4 vastu võetud „Paldiski linnas Pallase piirkond 10 ja Pallase piirkond 12a kinnistu detailplaneeringu” (OÜ Disarek töö nr 02-110518) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab kinnistut aadressiga Pallase piirkond 10 (katastritunnus 58001:005:0017), pindala 8926m2 ja kinnistut aadressiga Pallase piirkond 12a (katastritunnus 58001:005:0019), pindala 22217m2. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskusest idas aiandusühistute piirkonnas. Detailplaneeringu eesmärgiks on aiandusühistu Võilill omandis oleva maaüksuse osaline jagamine elamumaa kruntideks; kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringuga on planeeritavatest maaüksustest eraldatud viis elamumaa sihtotstarbega krunti.
 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 28.01.2013-10.02.2013 Paldiski Linnavalitsuse tööajal või SIIN

Pallase piirkond 12 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, Paldiski linn, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 11.01.2012 korraldusega nr 5 vastu võetud „Pallase piirkond 12 kinnistu detailplaneeringu” (OÜ Hirundo töö nr 04-12) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab kinnistut aadressiga Pallase piirkond 12 (katastritunnus 58001:005:0018) pindalaga 17415m2. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskusest idas aiandusühistute piirkonnas. Detailplaneeringu eesmärgiks on aiandusühistu Võilill omandis oleva maaüksuse osaline jagamine elamumaa kruntideks; kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks maatulundusmaa krundiks ning tänavate tarbeks on moodustatud kaks transpordimaa sihtotstarbega maaüksust. 
 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 28.01.2013-10.02.2013 Paldiski Linnavalitsuse tööajal või SIIN

Jaama tn 6 detailplaneeringu avalik arutelu

Paldiski Linnavalitsus korraldas ajavahemikul 17.12.2012 – 31.12.2012 Paldiski Linnavalitsuse 29.11.2012 korraldusega nr 271 vastu võetud „Paldiski linnas Jaama tn 6 kinnistu detailplaneeringu” (OÜ Disarek töö nr 02-120124) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab Jaama tn 6 kinnistut (katastritunnus 58001:001:0209) ning selle suuruseks on kokku ca 4ha. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskosas Paldiski lahe kaldal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine ning moodustatavatele kruntidele juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kolmeks jäätmehoidlamaa kinnistuks. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
 
Väljapaneku ajal laekus kirjalik ettepanek naaberkinnistu omanikult, Eesti Traalpüügi Ühistult, mis seisnes naaberkinnistule juurdepääsu tagamises läbi planeeritava ala. Ettepanekuga on arvestatud ning planeeringuga on seatud juurdepääsu servituudi vajadus Jaama tn 6 kinnistust moodustavale maaüksusele naaberkinnistu Jaama tn 6c kasuks.
 
Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Vene Gümnaasiumi aulas aadressil Peetri tn 26 „Paldiski linnas Jaama tn 6 kinnistu detailplaneeringu” (OÜ Disarek töö nr 02-120124) avaliku arutelu 29.01.2013 algusega kell 15:00.

Pakri saarte üldplaneeringu avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus teatab Paldiski Linnavolikogu 27.12.2012 otsusega nr 71 vastuvõetud Pakri saarte üldplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest ja avalikust arutelust.

Paldiski Linnavolikogu algatas 08.02.2008.a otsusega nr 17 Paldiski linna haldusterritooriumi osal Pakri saarte üldplaneeringu, mille eesmärk on kujundada Pakri saarte ruumilised arengusuunad, täpsustada maa-alade kasutamise tingimused ning määrata uued elamu-, puhke-, sadama- ja muud otstarbelised maad. Planeeringuala hõlmab Pakri saari ja nende vahelist ala. Piirülest keskkonnamõju ei esine.
Pakri saarte üldplaneeringuga ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda ajavahemikul 14.01.2013 - 10.02.2013. a Paldiski Linnavalitsuses, aadressil Paldiski linn, Rae tn 38, (kontaktisik Arvo Täks, tel 679 0612) ning SIIN.
Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu, e-mail: paldiski@paldiski.ee.
Planeeringu ja KSH koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus, e-mail: paldiski@paldiski.ee.
Planeeringu koostaja ja KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8, Tartu. (7409802, hendrikson@hendrikson.ee).
KSH järelevalvaja on Keskkonnaamet, Narva mnt 7a, Tallinn (627 2193, info@keskkonnaamet.ee).
Kuni avaliku väljapaneku lõpuni saab üldplaneeringu ja selle KSH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööpäeviti kl 09:00-15:00 Paldiski Linnavalitsuses, Rae tn 38 või e-posti aadressil: paldiski@paldiski.ee.
Üldplaneeringu ja selle KSH avalik arutelu toimub 26.02.2013. a algusega kell 15.00 Paldiski Vene Gümnaasiumi saalis aadressil Peetri tn 26, Paldiski.

Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustav avalik väljapanek ning avaliku arutelu.

Detailplaneering on algatatud ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 19.10.2012 korraldusega nr 312.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu jagamine 4 kinnistuks, sh 3 ehitusõigusega kinnistuks üksikelamu püstitamise eesmärgil ning 1 maatulundusmaa kinnistuks, kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsiooni. Planeeritav kinnistu paikneb vahetult kahe ulatusliku elamureservmaa juhtfunktsiooniga piirkonna vahel.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 24.12 – 06.01.2013 võimalik tutvuda Paldiski linna koduleheküljel SIIN või tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ning eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 08.01.2013 kell 15:00 Paldiski Vene Gümnaasiumi saalis aadressil Peetri tn 26, Paldiski.

Jaama tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, Paldiski linn, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 29.11.2012 korraldusega nr 271 vastu võetud „Paldiski linnas Jaama tn 6 kinnistu detailplaneeringu” (OÜ Disarek töö nr 02-120124) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab Jaama tn 6 kinnistut (katastritunnus 58001:001:0209) ning selle suuruseks on kokku ca 4ha. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskosas Paldiski lahe kaldal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine ning moodustatavatele kruntidele juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kolmeks jäätmehoidlamaa kinnistuks. 
 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 17.12.2012-31.12.2012 Paldiski Linnavalitsuse tööajal SIIN.

Paldiski Linnavalitsus korraldab:

Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu. Detailplaneering on algatatud ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 01.10.2012 korraldusega nr 297.
Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 43ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on kinnistupiiride muutmine, ehitusõiguse määramine LNG terminali ja seda teenindavate ehitiste püstitamiseks, tehniliste kommunikatsioonide ja liiklusskeemi lahendamine, keskkonnatingimuste ja kujade määramine.
Detailplaneering koostatakse vastavalt Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga täpsustatud Paldiski linna üldplaneeringule
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 05.11 – 19.11.2012 võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600 või SIIN. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
Detailplaneeringu lähteseisukohti eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 20.11.2012 kell 16:00 Paldiski Vene Gümnaasiumi saalis aadressil Peetri tn 26, Paldiski.

Paldiski Linnavalitsus korraldab:

Paldiski LNG terminali kai detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiisilahendust tutvustava avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu. Detailplaneering on algatatud ning selle lähteseisukohad kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 01.10.2012 korraldusega nr 296.
Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 0,9ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on, ehitusõiguse määramine LNG terminali teenindava kai rajamiseks.
Detailplaneering koostatakse vastavalt Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga täpsustatud Paldiski linna üldplaneeringule
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 05.11 – 19.11.2012 võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600 või SIIN. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
Detailplaneeringu lähteseisukohti eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 20.11.2012 kell 15:00 Paldiski Vene Gümnaasiumi saalis aadressil Peetri tn 26, Paldiski.

Vanaaseme kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus teatab Harjumaal Paldiski linnas Vanaaseme kinnistu detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) eskiisi avalikust väljapanekust ning arutelust järgmist:

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 17ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on Vanaaseme kinnistu kruntideks jagamine, planeeritud kruntidele ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringu algataja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 6790600, e-post: paldiski@paldiski.ee.), kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 6790600, e-post: paldiski@paldiski.ee).
Detailplaneeringu koostaja on OÜ Maaplaneeringud (registrikood 10194910, Mustamäe tee 51, Tallinn, telefon 6528403, e-post maap@hot.ee)
Detailplaneeringu eskiisiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 15.10 – 29.10.2012 võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600 või SIIN
 
Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee.
 
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 31.10.2012 kell 15:00 Paldiski Vene Gümnaasiumi saalis aadressil Peetri tn 26, Paldiski.

MÜ Sarapuu 2 detailplaneeringu avalik väljapanek

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, Paldiski linn, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 06.09.2012 korraldusega nr 269 vastu võetud „MÜ Sarapuu 2 detailplaneeringu” (OÜ AA Arhitektid töö nr 03-09 DP) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab Kadaka tee 32 kinnistut (katastritunnus 58001:004:0023) ning selle suuruseks on kokku 2,9ha. Planeeritav ala asub Pakri poolsaare põhjaosas vahetult avalikult kasutatava Kadaka tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide rajamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kaheks elamumaa kinnistuks, mis omakorda koosnevad ühest elamumaa ja ühest maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusest ning üheks liiklusmaa krundiks. Moodustatavatele kinnistutele on määratud ehitusõigus 1 üksikelamu ning ühe abihoone püstitamiseks. 
 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 18.10.2012-18.11.2012 Paldiski Linnavalitsuse tööajal või SIIN.

MÜ Võrgu 1 detailplaneeringu avalik väljapanek

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, Paldiski linn, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 06.09.2012 korraldusega nr 270 vastu võetud „MÜ Võrgu 1 detailplaneeringu” (OÜ AA Arhitektid töö nr 03-09 DP) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab Kadaka tee 51 kinnistut (katastritunnus 58001:004:0035) ning selle suuruseks on kokku 2,8ha. Planeeritav ala asub Pakri poolsaare põhjaosas vahetult avalikult kasutatava Kadaka tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide rajamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kaheks elamumaa kinnistuks, mis omakorda koosnevad ühest elamumaa ja ühest maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusest. Moodustatavatele kinnistutele on määratud ehitusõigus 1 üksikelamu ning ühe abihoone püstitamiseks.
 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 18.10.2012-18.11.2012 Paldiski Linnavalitsuse tööajal või SIIN

Selja kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ning arutelust

Harjumaal Paldiski linnas Selja kinnistu detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) eskiisi ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi avalikust väljapanekust ning arutelust järgmist:

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 16,4 ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on Selja kinnistule 3 tuuliku püstitamiseks ehitusõiguse määramine, vajadusel uute kruntide moodustamine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Võimalikku piiriülest keskkonnamõju ei esine.
Detailplaneeringu algataja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 6790600, e-post: paldiski@paldiski.ee.), kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 6790600, e-post: paldiski@paldiski.ee).
Detailplaneeringu koostaja on  AS K-Projekt (registrikood 12203754, Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn, telefon 6264100, e-post kprojekt@kprojekt.ee)
Detailplaneeringu eskiisiga ning selle KSH programmiga on avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 05.10 – 19.10.2012 võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600 või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/. Kirjalikud ettepanekud, vastuväited ning küsimused saata tavapostiga Paldiski Linnavalitsusele aadressile Rae tn 38, 76806, Paldiski linn või elektronposti teel aadressile paldiski@paldiski.ee. Kirjad peavad olema laekunud hiljemalt 19.10.2012 kuupäeva seisuga.
Detailplaneeringu eskiisi ja selle KSH programmi avalik arutelu toimub 22.10.2012 kell 15:00 Paldiski Vene Gümnaasiumi saalis aadressil Peetri tn 26, Paldiski.
KSH programm ja Põhijoonis on saadaval SIIN

Pallase 16, 18 ja nende lähiala detailplaneeringu KSH aruande avalikustamine

Paldiski Linnavalitsus teatab, et 07.09 - 24.09.2012. a toimub Paldiski linna Pallase piirkond 16 ja 18 ning selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande  avalik väljapanek.

Nimetatud detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski), detailplaneeringu kehtestaja Paldiski Linnavolikogu (Rae tn 38, 76806 Paldiski). Detailplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu).
 
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva Alexela kütuseterminali mahutipargi laiendamise ning kõrgahjušlaki töötlemise kompleksi rajamise võimaldamine, sh. sobivate kruntide moodustamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonna- ja riskialaste aspektide, heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine.
 
KSH aruande ja detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses (Rae tn 38, Paldiski) ning Paldiski linnavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil: http://www.paldiski.ee ja http://www.hendrikson.ee alajaotus "Avalikud dokumendid - Harjumaa”.

 
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 25.09.2011. a kell 17:00 Paldiski Vene Gümnaasiumi saalis (Peetri tn 26) Paldiski linna Pallase piirkond 16 ja 18 ning selle lähiala detailplaneeringu KSH aruande ja detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.
 
KSH aruande kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 24.09.2012 OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, e-mail juhan@hendrikson.ee, telefon 7409 804) või Paldiski Linnavalitsusele (Rae tn 38, 76806 Paldiski, e-mail paldiski@paldiski.ee, telefon 679 0600).
 
 

Harjumaal, Pakri poolsaarel, Paldiski linnas Jaama tn 6c kalasadama detailplaneering

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, Paldiski linn, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 31.05.2012 korraldusega nr 167 vastu võetud „Harjumaal, Pakri poolsaarel, Paldiski linnas Jaama tn 6c kalasadama detailplaneeringu” (OÜ Corson töö nr 1010) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab Jaama tn 6c kinnistut (katastritunnus 58001:001:0211) ning selle suuruseks on kokku 2,7ha (millest maismaaosa, olemasoleva kinnsitu näol on ca 1,5ha). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse määramine kalalaevu ja muid aluseid teenindava sadama väljaehituseks. Sadam kavandatakse eelkõige Jaama tn 6c kinnistul olemasoleva kalatööstusliku külmhoone teenindamiseks. Planeeringuga on määratud sadama territorium ning akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri asukoht ning suurus. Planeeringuga on lahendatud heakorrastus, liikluskorraldus ja juurdepääsud.
Detailplaneeringu käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (koostaja OÜ Corson töö nr 1010). Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on heakskiidetud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 25.11.2011 kirjas nr HJR 6-8/11/8762-8. KSH tulemusena välja pakutud leevendusmeetmete rakendamisel ei avalda kalasadama rajamine keskkonnale tervikuna ega ka inimestele olulist negatiivset mõju
 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 18.06.2012-02.07.2012 Paldiski Linnavalitsuse tööajal.
 
 

Paldiski linnas Peetri 7, 7A, 7B, Peetri 9, 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, Pakri tn 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama katastriüksustel ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, Paldiski linn, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 05.04.2012 korraldusega nr 117 vastu võetud „Paldiski linnas Peetri 7, 7A, 7B, Peetri 9, 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, Pakri tn 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama katastriüksustel ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering” (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1110/08) avaliku väljapaneku.

Planeeritav ala hõlmab kõiki planeeringu nimetuses sisalduvaid maaüksuseid ning nende lähiala. Planeeringuala asub vahetult Paldiski Põhjasadama naabruses ning selle suuruseks on kokku ca ca 17,3ha (millest maismaaosa ca 12ha). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, reformimata riigimaale krundipiiri määramine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsu ja liiklusskeemi lahendamine, tehniliste kommunikatsioonide lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringu sisuline eesmärk on Paldiski põhjasadama alale kai planeerimine, kaubaterminali laiendamine. Maaüksuste sihtotstarveteks on planeeritud tootmismaad, välja arvatud Pakri tn 2, kus säilib senine sotsiaalmaa sihtotstarve. Kruntide suurimad lubatud täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 45-60%, seni reformimata riigimaast moodustataval krundil 10% ning Jaama tee 2 krundil 80%. Suurim lubatud kõrgus ehitistel – 15m, Pakri tn 2 kinnistul olemasolev 25m.
Vastavalt eelpool nimetatud planeeringu raames koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustele on eksperdid jõudnud järeldusele, et kavandatav tegevus ei oma olulist negatiivset mõju sotsiaalmajanduslikule ja kultuurilisele keskkonnale, inimese tervisele ning heaolule ega ka enamikele looduskeskonna aspektidele, kui rakendatakse hindamise aruandes soovitatud leevendus- ja seiremeetmeid.
 
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 29.05.2012-26.06.2012 Paldiski Linnavalitsuse tööajal. 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 67 vastuvõetud Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest ja avalikust arutelust.

Paldiski Linnavolikogu algatas 20.01.2010.a otsusega nr 17 Paldiski linna haldusterritooriumi osal Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu, mille eesmärk on kehtiva Paldiski linna üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine seoses veeldatud loodusliku maagaasi terminali planeerimisega. Planeeringuala moodustavad kavandatava terminali asukohast (Paldiski linn Pakrineeme, katastritunnus 58001:003:0271) lähtuv 750 m raadiusega mõjuala ning lähiümbruses asuvad maaüksused kogupindalaga ligikaudu 220 ha.
 
Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda ajavahemikul 30.12.2011 - 27.01.2012. a Paldiski Linnavalitsuses, aadressil Paldiski linn, Sadama tn 9, (kontaktisik Arvo Täks, tel 679 0612) ning Paldiski Linnavalitsuse kodulehel http://www.paldiski.ee.
 
Planeeringu koostamise algataja on Paldiski Linnavolikogu, e-mail: paldiski@paldiski.ee.
Planeeringu ja KSH koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus, e-mail: paldiski@paldiski.ee.
Arendaja (planeeringu koostamisest huvitatud isik) on Balti Gaas OÜ, Keemia 11-23, 10616 Tallinn. Kontaktisik: Sergei Timoshenko (timoshenkos@hot.ee)
KSH läbiviija on OÜ E-Konsult, Laki 12A-501, Tallinn. Kontaktisik: Lembit Linnupõld (6646730, admin@ekonsult.ee).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaamet, Narva mnt 7a, Tallinn (627 2193, info@keskkonnaamet.ee).
Planeeringu koostaja on AS Sweco Projekt, Sõpruse pst 145, Tallinn 13417 (674 4000, sweco@sweco.ee)
 
Avaliku väljapaneku ajal saab teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööpäeviti kl 09:00-15:00 Paldiski Linnavalitsuses, Sadama 9 (kontaktisik Arvo Täks, tel 679 0612, e-posti aadressil: arvo.taks@paldiski.ee).
Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 31.01.2012. a algusega kell 14.00 Paldiski Linnavalitsuse saalis, Sadama 9.

Ürituste kalender

E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...