EST | ENG | RUS

Paldiski Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara rendile andmiseks

1. Objekt: Paldiski linna omandis olev hoonestatud kinnistu registriosa nr 3223102, katastritunnus 58001:002:0510, pindal  2 160 m² (s.h. ehitiste alune maa 329 m2), sihtotstarve – ärimaa 100%, asukohaga Harjumaa, Paldiski linn, Rae tn 32.

2. Enampakkumise tingimused:
2.1 kinnistu antakse rendile 4 (neljaks) aastaks;
2.2 kinnistu rendi alghind on 400 (neli sada) eurot kuus. Rendihind ei sisalda käibemaksu ja käibemaksu ei lisata rendihinnale.;
2.3 enampakkumise osavõtutasu on ükssada kakskümmend seitse eurot 82 senti (127,82 €), osavõtutasu ei kuulu tagastamisele;
2.4 enampakkumise tagatisraha on 10% kinnistu rendi alghinnast;
2.5 rendi tasumine toimub rahas;
2.6 pakkujaks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud alljärgnevatel tingimustel:
2.6.1 pakkuja peab olema registreeritud äriregistris ning pakkujal peab olema majandustegevuse registris majandustegevusteade toitlustuse alal; 
2.6.2 pakkujal ei ole võlgnevusi Paldiski linnale või linna allasutus(t)ele või linna osalusega äriühingu(te)le;
2.6.3 pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, äritegevus ei või olla peatatud;
2.6.4 pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist;
2.6.5 pakkumine ei või olla tingimuslik.
2.6.6 pakkuja peab olema tegelenud toitlustus- ja/või majutusteenuse pakkumisega vähemalt 3 aastat.

3. Rendile andmise tingimused:
3.1 kinnistu antakse kasutada vastavalt sihtotstarbele ja kinnistu päraldiseks olevat hoonet on lubatud kasutada toitlustus- ja/või majutusteenuse osutamiseks;
3.2 kinnistul on ilma omaniku kirjaliku loata keelatud ehitiste püstitamine ja olemasoleva hoone ümberehitamine ja/või rekonstrueerimine;
3.3 kinnistut on ilma omaniku kirjaliku loata keelatud anda allrendile, samuti on keelatud üle anda kinnistu faktilist kasutust;
3.4 kinnistul ja kasutamiseks ning teenindamiseks antud vajalikel rajatistel tuleb tagada tavapärane hooldus ja korrashoid;
3.5 kinnistu kasutamisel tuleb järgida õigusaktidega sätestatud nõudeid;
3.6 rentnik on kohustatud kandma kõik kinnistu kasutamisega seotud kulud ja tasuma kõik kinnistu kasutamisega seotud maksud ja kandma koormised. Lepingud vastavate teenuste osutamiseks (s.h. liitumislepingud) sõlmib rentnik teenuse osutajaga;
3.7 rentnik on kohustatud kindlustama täisvastutuskindlustusega kinnistu Paldiski linna kasuks, sealjuures varale ei arvestata amortisatsiooni;
3.8 kinnistu on koormatud tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks elektripaigaldise majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses;
3.9 rentnik peab tagama isikute ja transpordi juurdepääsu Rae tn 30 asuvale kinnistule;
3.10 rentnik kohustub säilitama mälestustahvli hoone seinal Rae tänava poolses küljes.

4.  Esitatud kirjalikus pakkumises peab olema:
4.1 Koopia pakkuja isikut tõendavast dokumendist, Eestis registreeritud juriidilistel isikutel äriregistrikaardist registrikaardi väljavõte, välismaistel juriidilistel isikutel asukohariigis väljaantud registritunnistus või väljavõte vastavast registrist ning teised esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid (tõlgituna eesti keelde, juhul kui originaalid on teistes keeltes).
4.2 Enampakkumisest osavõtja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).
4.3 Kirjalikus pakkumises tuleb ära näidata pakutav hind numbrite ja sõnadega. Numbrites ja sõnades hinna erinevusel loetakse õigeks sõnades hind.
4.4 Enampakkumisest osavõtja on kohustatud pakkumises selgelt väljendama siduvat nõusolekut enampakkumises sätestatud enampakkumise tingimustega.

5. Enampakkumise läbiviimise aeg ja koht: pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 15.märtsiks 2017 kella 11:00-ks Paldiski Linnavalitsuse kantseleisse, aadressile Rae 38 Paldiski linn. Ümbrikul peab olema märgitud „Rae 32 kinnistu enampakkumine“. Ümbrike avamine toimub 15. märtsil 2017 kell 11:30 Paldiski Linnavalitsuse ruumides. 

6. Objektiga tutvumine ja täiendav informatsioon: eelneval kokkuleppel Arvo Täks’iga tel. 679 0604 või e-post arvo.taks@paldiski.ee

7. Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasuda hiljemalt 15.märtsiks 2017 Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele EE652200001120110015. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 15. märtsi 2017 kella 10:00-ks. Makse selgitusse märkida vastavalt „Rae 32 enampakkumise osavõtutasu“ ja/või „Rae 32 enampakkumise tagatisraha“. Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtu tasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.
Enampakkumine viiakse läbi Paldiski Linnavolikogu 18.01.2007 a määruse nr 2 “Paldiski linnavara eeskiri” ja Paldiski Linnavalitsuse 28.02.2017 korralduse nr 64 alusel.

8. Enampakkumise tulemused kinnitab Paldiski Linnavalitsus.

9.  Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima rendilepingu 20 (kahekümne) päeva jooksul arvates Paldiski Linnavalitsuse korraldusest enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta. Kui enampakkumise võitja ilma mõjuva põhjuseta ei sõlmi 20 (kahekümne) jooksul rendilepingut, kaotab ta rendilepingu sõlmimise õiguse ja tagatisraha ei tagastata.
 

Maatükk: Lepiku tn 13 - otsustuskorras

Katastriüksuse tunnus: 58001:003:0277 
Pindala: 1352m2
Sihtotstarve: 100% elamumaa
Täpsem info → Paldiski Linnavolikogu 21.12.2010 otsus nr 117

Maatükk: Sadama tn 36a - otsustuskorras

Katastriüksuse tunnus: 58001:005:0114 
Pindala: 36 048m2
Sihtotstarve: 100% sihtotstarbeta maa
Täpsem info → Paldiski Linnavolikogu 25.11.2010 otsus nr110

Maatükk: Sadama tn 24 - otsustuskorras

Katastriüksuse tunnus: 58001:002:0240 
Pindala: 2060m2
Sihtotstarve: 100% elamumaa
Täpsem info → Paldsiki Linnavolikogu 08.02.2007 otsus nr 11

Ürituste kalender

E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Viimased uudised

  • 22.05.2017 | Paldiski kalajahutehase keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmise teadeLoe edasi...
  • 15.05.2017 | Regionaalhaigla verekeskus korraldab Paldiskis doonoripäeva!Loe edasi...
  • 24.04.2017 | Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisseLoe edasi...
  • 24.04.2017 | Eesti õhuvägi õppusel KevadtormLoe edasi...